'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาท บัณฑิต มธ. นำความรู้ใช้ให้สำเร็จต้องรอบคอบ รู้กาลเทศะ ยึดศีลธรรม

ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 พระราชทานพระบรมราโชวาทการจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จต้องทำด้วยความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะ และยึดหลักศีลธรรม

27 พ.ค.2565 - เวลา 16.41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นวันที่ 1

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ศ.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผศ.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานกิจการ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 และ 2563 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ บัณฑิตทั้งหลาย คงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิต แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้น จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ รู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่งามด้วย ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ ก็เชื่อว่า จะสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งในด้านอาชีพการงาน และเกียรติคุณความดี อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุข พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้ าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะนำขึ้นถวายในโอกาสอันควรต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม คุณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วย อึ๊งภากรณ์ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 913 ราย พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ คณาจารย์และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าห้องรับรอง ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย ประทับพัก ณ ห้องรับรอง

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ภาคหลัง มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,231 ราย พระราชทานปริญญาตามลำดับ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 9,523 คน และในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 9,049 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 15,136 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3,436 คน (ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 68 คน ปริญญาโท จำนวน 3,121 คน และปริญญาเอก จำนวน 247 คน) รวมทั้งสิ้น 18,572คน

บัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน และบัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,436 คนจะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต

ในหลวงพระราชทานสิ่งของมอบแก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

4 ธ.ค.2566 - เวลา 09.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 3 แห่ง

ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษา เข้าเฝ้าฯ 'ในหลวง-พระราชินี' ถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกิติยาคาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี