'อีสท์ วอเตอร์' จัดการแหล่งน้ำครบวงจร ฟื้นฟูชุมชน-พัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายตัวทั้งในภาคอุปโภคบริโภค ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม “น้ำ” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ดังนั้นทุกภาคส่วนล้วนต้องการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด เพียงพอ และมีคุณภาพดี เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ หลายภาคส่วนเริ่มตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ยั่งยืน ส่งผลต่อปัญหาที่จะกระทบกับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคตได้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ “อีสท์ วอเตอร์” จึงถือกำเนิดขึ้นมาด้วยพันธกิจที่สำคัญในการบริหารจัดการระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

ย้อนไปในปี 2537 เป็นช่วงแรกที่ อีสท์ วอเตอร์ ได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน อีสท์ วอเตอร์ ยังตั้งเป้าหมายให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตรกรรม โดยบูรณาการจัดการน้ำร่วมกันระหว่างอีสท์ วอเตอร์ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งภาคธุรกิจและชุมชน 

นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเข้าใจ เข้าถึง นำไปสู่ความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น 1 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบริษัท ที่ส่งเสริมเป้าหมายตามข้างต้น และถือเป็นการดูแลชุมชนตั้งแต่ พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับพื้นที่ต้นน้ำ, มุ่งเน้นบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำดิบ รวมถึงผืนป่าต้นน้ำที่เป็นเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญต่อบริษัท ที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร

ดังนั้น อีสท์ วอเตอร์ จึงได้ร่วมมือกับชุมชนจัดทำโครงการดูแลป่าต้นน้ำ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศผืนป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความสมดุลของวัฏจักรน้ำ ตลอดจนดูแลและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ดังที่ อีสท์ วอเตอร์ ได้จัดโครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 2 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ ประกอบด้วย

  • โครงการเพาะกล้าน้อยร้อยผืนป่าภาคตะวันออก ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน แจกจ่ายกล้าไม้ 2 หมื่นต้นต่อปี ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
  • โครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านสามพราน หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง หมู่ 4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และป่าชุมชนบ้านคลองยายไท หมู่ 18 ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เน้นการปลูกป่าทดแทนเป้าหมายร้อยละ 25 ของจำนวนต้นไม้ในพื้นที่ต่อไป ปี 2564 ด้วยความร่วมมือจากเครือข่าย อีสท์ วอเตอร์ สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 18 ไร่ต่อปี ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 65-108 ตันต่อปี เทียบได้กับต้นไม้กว่า 7,200 ต้น
  • โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ในพื้นที่คลองอ้อมน้อย วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลยของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งในปี 2564 ได้ปล่อยปลากะพงลงแหล่งน้ำ 510,000 ตัว

2.โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำได้จัดทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำ สร้างเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่าน 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ ค่ายเยาวชนอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำ ในคลองและแม่น้ำใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา คลองและแม่น้ำใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์ กิจกรรมในพื้นที่กลางน้ำ อีสท์ วอเตอร์ ให้ความสำคัญพื้นที่โดยรอบบริเวณตามแนวท่อน้ำดิบของอีสท์ วอเตอร์ มุ่งหวังให้ชุมชนมีน้ำที่สะอาด มีคุณภาพที่ดี เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำให้กับชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของอีสท์ วอเตอร์ที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้วย 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ตั้งเป้าพัฒนาประปาชุมชน 9 แห่งต่อปี ทำให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค 1,040 ครัวเรือน รวมทั้งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ 10 แห่ง

2.โครงการ CSR เพื่อชุมชนตามแนวเส้นท่อน้ำดิบ อีสท์ วอเตอร์ได้ติดตั้งจุดแยกจ่ายน้ำดิบไปยังประปาหมู่บ้าน 15 จุด โดยในปี 2564 สนับสนุนน้ำดิบสำหรับอุปโภค จำนวน 1,561,037.60 ลบ.ม. นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับภาครัฐ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำแก่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่าง ๆ

3.โครงการน้ำเพื่อชุมชน อีสท์ วอเตอร์ มีบริการรถน้ำดื่มเคลื่อนที่ และสนับสนุนน้ำดื่มทั้งแบบถ้วยและขวดสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนส่วนกิจกรรมในพื้นที่ปลายน้ำ คือ การมองเห็นปัญหาของน้ำที่ผ่านการใช้จากกิจกรรมต่าง ๆ และอาจปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งหากไม่จัดการให้ดี จะกลายเป็นปัญหามลพิษทางน้ำ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนในอนาคต

อีสท์ วอเตอร์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบได้ ดังนั้น จึงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 7 แห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง สร้างโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเสียภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน และชุมชนโดยรอบร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ ที่เข้าใจและให้ความสำคัญต่อแนวคิดความยั่งยืน เพื่อให้ทุกสังคมและชุมชน สามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในปัจจุบัน พร้อมวางรากฐานสู่อนาคต ให้ลูกหลานได้เติบโตในระบบนิเวศที่ดีสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง!

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อีสท์ วอเตอร์' อาสามุ่งมั่นส่งเสริม โรงเรียนบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

"อีสท์ วอเตอร์" มุ่งมั่นเคียงข้างชุมชน สังคม เดินหน้าโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ช่วยจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณภาพ

'อีสท์ วอเตอร์' ชี้แจงกรณีข้อมูลอภิปรายและข่าวที่คลาดเคลื่อน ยืนยันการจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้และการชำระภาษีถูกต้องตามสัญญาและกฎหมาย ส่งข้อมูลให้ 'ดีเอสไอ' เรียบร้อยแล้ว

ผู้บริหารอีสท์ วอเตอร์ ชี้แจงว่าข้อมูลอภิปรายในสภาคลาดเคลื่อน กล่าวหาบริษัท แจงละเอียดยิบค่าน้ำสูงสุดเฉลี่ย ลบ.ม.ละ 11 บาท ไม่ใช่ 26 บาท

เปิดภารกิจ 30 ปี 'อีสท์ วอเตอร์' มุ่งพัฒนาท่อส่งน้ำ เพื่อ 'อุตสาหกรรม-ชุมชน-ความมั่นคง' ผู้ใช้น้ำพื้นที่ EEC

ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการนํ้าในภูมิภาคตะวันออกมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

“อีสท์ วอเตอร์” กางสัญญาแจงข้อครหาจ่ายผลประโยชน์รัฐน้อยไป ยืนยันมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อเนื่อง

“อีสท์ วอเตอร์” ลั่นมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อเนื่อง พร้อมลงทุนพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มอีก 120 กม. วงเงินกว่า 2.2 หมื่นล้านบ.

'โจ้' บี้ 'บิ๊กตู่' สอบประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี 2.5 หมื่นล้าน ขู่นำไปอภิปรายในศึกซักฟอก

'โจ้'บุกศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ บี้ 'บิ๊กตู่' สอบประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี 2.5 หมื่นล้าน เผย 'พิเชษฐ สถิรชวาล ' ยอมแตกหักรัฐบาลปมนี้ในซักฟอก ปัดตอบ'ประวิตร'นั่งนายกฯ ไม่เกี่ยวเพื่อไทย