โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 42 นาย

25 พ.ย.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 42 นาย ดังนี้

1. พันตำรวจโท เลิศรัช ดีทองอ่อน เป็น พันตำรวจเอก

2. พันตำรวจโท ชัยวัฒน์ ขำภักดิ์ เป็น พันตำรวจเอก

3. พันตำรวจตรี พุฑฒินันท์ สุวรรณ เป็น พันตำรวจโท

4. พันตำรวจตรี ณัฐวัตร ดีรัตนพร เป็น พันตำรวจโท

5. พันตำรวจตรี ฐาปกรณ์ แก้วศรีงาม เป็น พันตำรวจโท

6. พันตำรวจตรี ปริญญา สุมณฑา เป็น พันตำรวจโท

7. พันตำรวจตรี ปรัชญ์ พุ่มกุมาร เป็น พันตำรวจโท

8. ร้อยตำรวจโท นันทวุฒิ ใบงาม เป็น ร้อยตำรวจเอก

9. ร้อยตำรวจโท ปรัชญา ทองสุข เป็น ร้อยตำรวจเอก

10. ร้อยตำรวจโท จงเจตน์ จันทร์บุญ เป็น ร้อยตำรวจเอก อ่านทั้งหมด

T_0016

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง 10 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า