ปตท. อาสาพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวใกล้เมือง

“คุ้งบางกะเจ้า" เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ใกล้กรุงเทพฯ จัดเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชผลการเกษตรที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดธรรมชาติและวิถีชุมชน

แต่จากการที่พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักจากการขยายตัวของการพัฒนาเมือง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในหลายด้าน อาทิ พื้นที่สีเขียวลดลง ระบบนิเวศในพื้นที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม และน้ำจืดขาดแคลน (ในฤดูแล้ง) น้ำเค็มรุกล้ำ ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

โครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ความร่วมมือจากกว่า 100 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน มีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้กำกับดูแล มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมีชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำเนินงาน เพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

ปตท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ทำหน้าที่ PMO บริหารจัดการการดำเนินงานของโครงการฯ โดยร่วมกำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย และชุมชน รวมถึงเป็นองค์กรหลักในการร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า โดยรับหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมายในการช่วยปลูก ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่ 6,000 ไร่ให้ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญปี 2565 นี้ ปตท. รวมพลังคณะผู้บริหารและพนักงานในสายงานต่างๆ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม PTT อาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว@คุ้งบางกะเจ้าต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อปลูกกล้าไม้ รวมถึงติดตามดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ กำจัดวัชพืช รดน้ำ พรวนดิน และเก็บขยะ ในพื้นที่ราชพัสดุ ที่ ต.ทรงคนอง ต.บางน้ำผึ้ง และ ต.บางกระสอบ จำนวน 20 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 76.3 ไร่ รวมพนักงานร่วมกิจกรรมกว่าพันคน

กิจกรรม PTT อาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า ของ ปตท. มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ เมืองใหญ่ รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

OR ร่วมแก้วิกฤติฝุ่น PM 2.5 จำหน่ายน้ำมันกำมะถันต่ำสูตรพิเศษที่ พีทีที สเตชั่น กว่า 400 แห่ง และเชิญชวนประชาชนตรวจเช็คเครื่องยนต์ที่ ฟิต ออโต้

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น OR ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

ปตท. ส่งมอบความรู้-ความสุขผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จุดประกายความคิดให้เยาวชนรุ่นใหม่

ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของปี ถือว่าเป็นวันที่เด็กๆ ตั้งตารอคอยที่สุด เพราะถือว่าเป็นวันสำหรับพวกเขานั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหน หรือจังหวัดใดในประเทศไทยก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ

อาสา’ดูแลสวน’ พลังเล็กๆ พัฒนาพื้นที่สีเขียว

‘สวนเบญจกิติ’ ป่ากลางกรุงย่านพระราม4 -สุขุมวิท เหล่าอาสาสมัครผู้ที่ชื่นชอบและใกล้ชิดกับธรรมชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะประโยชน์แห่งนี้ ผ่านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในบริเวณสวนเบญจกิติ ช่วยกันถอนตะปูออกแล้วทาแผลให้กับ

‘บ้านเขาวัง’ ชูแนวทางร่วมมือกับรุ่นใหม่ หัวใจการดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การดูแลธรรมชาติที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงทำแค่ตอนนี้ แต่ต้องทำตลอดไป การสืบสานหรือการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน

ปตท. สืบสานแนวพระราชดำริการปลูกและใช้ประโยชน์ ‘หญ้าแฝก’ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดครั้งที่ 12

การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)