โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ 22 พ.ย.2564

21 พ.ย.2564- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) บัตร 1 ใบ เป็นระบบการเลือกตั้งแบบผสม (MMM) บัตร 2 ใบ อีกทั้ง มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องจำนวนของส.ส.ในสภาผู้แทนราษฏร ใหม่ จากเดิมมีส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150คนรวมเป็น 500 คน ได้มีการแก้ไขเป็น ส.สระบบเขตให้มี 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อมี 100 คน รวมเป็น 500 คน อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง 10 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า

ประกาศสธ.ให้ช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมลงราชกิจจาฯแล้ว ห้ามขายให้เด็ก สตรีมีครรภ์

สิ้นสุดการรอคอย ! ประกาศ สธ.ให้ช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม ลงราชกิจจาฯ แล้ว ห้ามจำหน่ายให้เด็ก สตรีมีครรภ์