เปิดหนังสือเลขาธิการครม. 2 สมัย เรื่อง 'ขอพระราชทานพระมหากรุณา' เตือนสติผู้มีหน้าที่พึงระมัดระวัง

'สว.สมชาย' เปิดหนังสือเลขาธิการครม.  2 สมัย เรื่องการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา  ระบุ ต้องดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อน
 
1 ก.ย.2566 - นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กพร้อมแนบหนังสือ 2 ฉบับ กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายทักษิณ  ชินวัตร ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษถึงรัฐบาลแล้ว ว่า
 
ตัวอย่างที่ดีของแนวทางที่รัฐบาลและข้าราชการผู้มีหน้าที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี2สมัย 
เคยมีเรื่องแจ้งให้ทุกหน่วยราชการถือปฏิบัติมาตลอด
#เตือนสติ
#ผู้มีหน้าที่พึงระมัดระวัง
#อย่ากระทำมิบังควร
#ข้าแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
 
สำหรับหนังสือทางราชการฉบับแรก นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561 มีเนื้อหาดังนี้
 
ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆซึ่งการเสนอเรื่องดังกล่าวส่วนราชการจะต้องพึ่งระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วรวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน
รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กรณีจึงให้ส่งเรื่องมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปได้ แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายังมีส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยส่งเรื่องที่มีปัญหาและยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งหากดำเนินการแก้ไขไม่ทันอาจทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการมิบังควร
 
ในการนี้ นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกำชับให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องมาเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 
ฉบับที่สอง นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ถึง กระทรวง กรม หน่วยงานอิสระ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564  เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระมหากรุณา มีเนื้อหาดังนี้
 
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการเสนอเรื่องขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง 1 ส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้น 1 ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันอาจเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แจ้งกำชับทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานในเรื่องต่าง ๆ จะต้องดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมายังมีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องที่มีประเด็นปัญหาดังกล่าวอันเป็นเหตุให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อให้การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อยไม่เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สมชาย' รู้ทันเหตุผู้นำมโนแช่งศก.ไทย ที่ฟื้นดีๆให้วิกฤต หาแพะให้เข้า ม.53 พรบ.วินัยการเงิน ฯ

'สมชาย'รู้ทันเหตุผู้นำต้องมโนแช่งเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวดีๆให้วิกฤต จะหาเหตุดันออกพรบ.กู้เงิน5แสนล้าน ทีมงานต้องสร้างแพะการเมือง ให้เข้าข้อ 3 ของ ม.53 พรบ.วินัยการเงิน แนะเลิกเถอะ อย่าดันทุรัง

พรรคไทยภักดีย้ำนักโทษเด็ดขาดทักษิณเป็นผู้ต้องขังวีวีไอพีที่ไม่เคยมีมาก่อน!

พรรคไทยภักดีเผยกรมราชทัณฑ์ส่งหนังสือแจงเรื่องนักโทษเด็ดขายทักษิณขออภัยโทษแล้ว ข้องใจไม่เคยมีนักโทษคนใดได้รับอภิสิทธิ์และความรวดเร็วเท่านี้มาก่อน