ถอดรหัสความสำเร็จ ไทยเบฟ ครองใจคนรุ่นใหม่ อยากร่วมงาน

ยังคงครองอันดับความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากร่วมงานมากที่สุดในอันดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคง และยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของคนไทยที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในทุกมิติ องค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคม และความยั่งยืนเป็นสำคัญ

ดร. เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กร กล่าวว่า “ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเชื่อมั่นในการส่งเสริมพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กรในระยะยาว และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรของเรายังคงครองความนิยม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากความมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมทั้งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตัวพนักงาน และเสริมแกร่งองค์กรในที่สุด สิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของไทยเบฟ คือ ความเชื่อมั่นใน “ทุนมนุษย์กับโอกาสไร้ขีดจำกัด” ผ่านการมอบโอกาสในการเติบโต สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ และสร้างความแตกต่างให้สังคม

ในปี 2566 ไทยเบฟได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร HR Asia ให้เป็นทั้งสุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุดในเอเชีย (Best Companies to Work for in Asia) และคว้าทุกรางวัลในด้านอื่น คือ การใส่ใจพนักงานยอดเยี่ยม (Most Caring Company Awards) การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Awards) รวมถึงการสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Diversity, Equity, and Inclusion Awards)

 จากผลสำรวจความผูกพันกับองค์กรของพนักงานปี 2566 ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ พบว่า พนักงานมีคะแนนความผูกพันกับองค์กรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 83 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันกับองค์กรของพนักงานในประเทศไทยตามการรายงานของ Kincentric ลดลงจากร้อยละ 69 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 65 ในปี 2566 โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563

 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Enabling Sustainable Growth) กลุ่มบริษัท ไทยเบฟ ตั้งมั่นมอบโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในแง่บทบาทหน้าที่ การเป็นที่ยอมรับ และการเติบโต ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมในสายอาชีพ โดยไทยเบฟได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร HR Asia ให้เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards) จากแนวทางการปฏิบัติงานที่ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและความหลาย โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศ โอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งในด้านเชื้อชาติของพนักงานในภูมิภาคอาเซียน และการเติบโตในอาชีพ

นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้รับรางวัลองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการใส่ใจพนักงานยอดเยี่ยมในประเทศไทย (HR Asia Most Caring Company in Thailand Awards) จากความมุ่งมั่นในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนทั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังจากการแพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไป อีกทั้งยังได้จัดทำแนวทางและวางระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงานและสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งช่วยให้กลุ่มดูแลความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้

อีกทั้งยังได้รับรางวัลองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่โลกดิจิทัล (HR Asia Digital Transformation Awards) ประจำปี 2566 จากระบบ Beverest ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลขององค์กรผ่านระบบคลาวน์ (Cloud-Based System) โดยระบบดังกล่าวสามารถขยายขอบเขตไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศของกลุ่ม เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านการเติบโตและการดำเนินธุรกิจ” 

ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จผ่านรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านการเติบโต และการดำเนินธุรกิจด้วยสายอาชีพสำหรับพนักงานที่ครอบคลุม 22 กลุ่มงานและ 138 กลุ่มงานย่อย ประกอบกับการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทางอาชีพ ส่งผลให้ไทยเบฟได้รับรางวัล HR Excellence ระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์แผนบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพ (In-House Talent Pipeline Strategy) รวมถึงรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 อาทิ

  • HR Asia Best Companies to Work for In Asia (Golden Trophy)
  • HR Asia Most Caring Companies in Thailand Awards
  • HR Asia Diversity, Equity and Inclusion Awards
  • HR Asia Digital Transformation Awards
  • HR Excellence in In-House Talent Pipeline Strategy (Gold Award)
  • HR Excellence in Employee Volunteerism (Silver Award)
  • HR Excellence in HR Innovation (Silver Award)
  • Work Venture Top 10 Companies for Young Generation

เรียกว่าเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่ง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับมือกับเทรนด์โลกสู่กลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable ASEAN Leader ภายใต้ PASSION 2025

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'Young Designer' พัฒนาดินเผาบ้านเชียง

เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ มาผลิตของที่ระลึกโดยไม่ลืมอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุนชนบ้านเชียงให้ทันสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์

กทม. Big Trees และ ไทยเบฟ ร่วมสร้างความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู “ต้นจามจุรี” ณ “สวนเบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง

หลังจากที่ได้มีการฟื้นฟูต้นจามจุรี ซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมภายในใจกลางสวนสาธารณะใจกลางเมืองสวนเบญจกิติ เมื่อกลางปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ต้นจามจุรีที่มีปัญหาเรื่องความสุขภาพ

ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษั

คึกคักส่งท้ายปีกับ “บูธไทยเบฟ” ที่ งานกาชาด ๑๐๐ ปี สร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท สมทบทุนสภากาชาดไทย

ตลอด 11 วันของการจัดงาน ได้มีประชาชนเข้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศที่ “บูธไทยเบฟ” ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมเพื่อร่วมส่งมอบความสุข