เด็กพรรคสามัคคีไทยชี้ช่องประชาชนฟ้องเรียกค่าเสียหายเหตุปิด BTS-MRT ได้


เพิ่มเพื่อน    


18 ต.ค.63 นายมณฑล แก่นโพธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 BTS และ MRT ระงับการให้บริการประชาชน โดยอ้างถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง การห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคารหรือสถานที่ จากกรณีนี้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS และ MRT นั้นถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่จัดทำบริการสาธารณะในฐานะที่ได้สัมปทานจากรัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ซึ่งการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชน ส่งผลให้การจัดทำบริการสาธารณะขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ด้วยเหตุนี้คำสั่งดังกล่าวของรัฐที่สั่งระงับให้บริการ BTS และ MRT จึงมิชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นสถานการณ์ปกติประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อรัฐได้ผ่านศาลปกครอง

นายมณฑล กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากข้อเท็จจริง “คำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ถือเป็นสภาวะยกเว้นทางกฎหมายเป็นผลให้ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่กระทำภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ไม่สามารถขึ้นศาลปกครองได้ ตามมาตรา 16 และการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา หรือวินัยภายใต้คำสั่ง ตามมาตรา 17 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้” เป็นผลให้การออกคำสั่งของรัฐที่ให้ BTS หรือ MRT ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 11 ในการออกคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มีความชอบด้วยกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้อำนาจของศาลปกครอง

"แต่ทั้งนี้ ไม่ได้ตัดสิทธิประชาชนที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐ ที่เป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 17 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และแม้จะไม่สามารถฟ้องศาลปกครองได้ตามมาตรา 16 แต่ก็สามารถฟ้องต่อศาลยุติธรรมอันเป็นศาลที่มีเขตอำนาจครอบคลุมและสามารถรับเรื่องนี้ไปพิจารณาได้ โดยสรุปคือ ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 สามารถรวมตัวกันลงชื่อและนำไปสู่ขั้นตอนการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปได้" นายมณฑล กล่าว


ก็ไม่ได้คิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับโฆษกคนสวยพรรคเพื่อไทย "คุณอรุณี กาสยานนท์" หรอกนะ แต่เห็นแถลงแต่ละเรื่องแล้ว สงสาร! สงสารคนฟังน่ะ

ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?