ประกาศรางวัลสุดยอดสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก

สหพันธุ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ ประกาศเกียรตินักธุรกิจสตรี-นักวิชาชีพสตรีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมยกย่องสุดยอดสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก ‘ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ – คาโรลีน ลิงค์’ คว้ารางวัลตัวอย่าง

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธี“ประกาศเกียรติคุณรางวัลสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565”ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ   

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  กล่าวว่า สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ  ริเริ่มจัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลสหพันธ์ฯ ตั้งแต่ปี 2527 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย  สหพันธ์ฯ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลสหพันธ์ฯ ขึ้นอีกครั้ง ปีนี้ยังคงจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจให้กับนักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ จุดประกายให้สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพในรุ่นต่อไป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและธุรกิจที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ Climate Change กำลังเป็นหัวข้อสำคัญที่อยู่ใกล้ตัว และเริ่มส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ทั่วโลกมากขึ้น นอกจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว  ยังต้องเตรียมการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น  ตลอดจนรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในปัจจุบัน  

ปีนี้สหพันธุ์ฯ ร่วมกับสมาคมสมาชิกภาคกลางเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี ดร.ณ ฤดี  เคียงศิริ  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท กรุงเทพ) เป็นประธานดำเนินการจัดงาน และนายกสมาคมสมาชิกภาคกลางอีก 3 สมาคม คือ สมศรี ชัยสุริยเทพกุล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ (สธวท สมุทรปราการ) สุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย -ปทุมนนท์ (สธวท ปทุมนนท์) ณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล     นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม  (สธวท นครปฐม)  ร่วมจัดงาน                           

สำหรับองค์กรระหว่างประเทศระดับสากลเข้าร่วมงาน อาทิ Renaud  Meyer   ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  (UNDP Thailand)   Sarah  Knibbs  ผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติบนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (UN Women)   John Bruce Wells  ผู้อำนวยการโครงการด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID SPP) และ Lovita  Ramguttee รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  (UN DP)      

ภายในงานจัดให้ภาคีโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่จะดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2565-2568) และมอบรางวัลเกียรติคุณองค์กรดีเด่นและองค์กรนำร่อง    นอกจากนี้  Dr. Amany Asfour อดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล มอบรางวัลพลังสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่นำการเปลี่ยนแปลง (โครงการยอดเยี่ยมอันดับ1) (BPW Power to Make a Difference, Excellent Project Award 2017-2019, First Place) ให้แก่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรริเริ่มดำเนินโครงการเกี่ยวกับผ้าไทยได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม 

สำหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีนักธุรกิจสตรีและสตรีไทยผู้ประกอบวิชาชีพทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง รวมถึงสุดยอดสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่างเข้ารับรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 นั้น   คณะกรรมการของสหพันธ์ฯ ได้คัดเลือกผู้รับรางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

               นักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศ 

กรุงเทพมหานคร        แพทย์หญิงเจรียง    จันทรกมล      กลาง                        ดร.ลัดดา   วิศวผลบุญ 

ตะวันออก                  นางจรรยา     รวิรุจิพันธุ์               ตะวันออกเฉียงเหนือ   นางอรพิน   พิพัฒน์วิไลกุล  

เหนือ   นางอัญชลี   จันทร์                     ใต้ นางสาวจุฑารัตน์   อัศวพณิชย์   


               นักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับจังหวัด  

กรุงเทพฯ     ดร.สุจิตรา                วงศ์สุรไกร                 เชียงใหม่                     นางรัตนากร             ศิริรัตน์

อุบลราชธานี               นางปรีดิ์วดี           อภิปริญสวัสดิ์       ขอนแก่น                       นางอรุณรัตน์           บูรณะบัญญัติ

ลำปาง                        นางสุมิตรา               กลจักร                  กาฬสินธุ์                        นางณัฐนี   ร่มไทรทอง

สมุทรปราการ             นางสาวนาถชฏา   ตรีปัญจศิล            นครราชสีมา       ดร.สุพร                    สุวัฒโนดม

พิษณุโลก                   นางนลรัตน์              คูสกุลรัตน์              สุราษฎร์ธานี              นางไพลิน                 ล่องดุริยางค์

สุโขทัย                       นางสาวปพิชญา   มาช่วย                  นครปฐม                           นางรสนันท์              ยิ่งทวีศักดิ์

นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับประเทศ

กรุงเทพมหานคร  นางปฐมา   จันทรักษ์       ภาคกลาง  ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิง ศิราภรณ์  สวัสดิวร  

ภาคตะวันออก      ดร.ไข่มุก  เหล่าพิพัฒน     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

ใต้                          นางพาตีเมาะ  สะดียามู  

นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  นางศรัณยา              ไชยสุต                         เชียงใหม่           นางสาวโสภา  ดวงฤทธิ์

อุบลราชธานี             นางณารอน       หาญชนะ           ลำปาง                เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์  จักรวัฒนา

กาฬสินธุ์   นางอรวิภา             แก้วยิ่ง                        เชียงราย           นางวรินทร       จิน้ะ

ยโสธร                       นางสาวนภาพร   ทิพวลัยกุล                  ภูเก็ต          นางนันทภัค     สวัสดิเวช

สมุทรปราการ           นางณสิกาญจน์  เจริญหิรัญธรณ์           ปทุมนนท์          นางชนิตร์นันท์       อุทิศชลานนท์

อุดรธานี                ทันตแพทย์หญิงสุปราณี  เอี่ยมรักษา      นครราชสีมา      รองศาสตราจารย์นิภาพรรณ  ศรีพงษ์

พิษณุโลก                 นางสาวคนึงนิจ    นาสมใจ                  นครปฐม           นางสาวสุภจิรา    ดุรงค์เดช

นักธุรกิจสตรีวัยก้าวหน้าตัวอย่างภาค

กรุงเทพมหานคร            นางสาวชวมณฑ์   ปวโรดม            กลาง         นางสาวสาวิกา       ลิมปะสุวัณณะ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   นางสาวอรนิดา นิมมิต               เหนือ         นางสาวธิติญา        สีฆสัมมบันน์ 

ใต้                 นางสาวกัลญ์กุลณัฐ   วิชายานุรักษ์ 

นักวิชาชีพสตรีวัยก้าวหน้าตัวอย่างภาค

ใต้               แพทย์หญิงภันทิลา     เลิศตระการสกุล 

นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับประเทศ ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมไอทีมากว่า 30 ปี  นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ตลอดจนริเริ่มนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทในแวดวงเทคโนโลยีมาตลอดกว่า 20 ปี

นักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศ กรุงเทพฯ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยะเวท แม้จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจรับผิดชอบงานบริหารในฐานะผู้นำองค์กรจนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลต่างๆ ทั้งประเภทบุคคลและสถานประกอบการมาแล้วมากมาย  แต่แพทย์หญิงเจรียง ยังแบ่งเวลาอุทิศตัวทำงานให้แก่การทำงานภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง  เจ้าตัวบอกว่าที่มีเรี่ยวแรงทำได้อย่างนี้เพราะมีครอบครัวที่เข้าใจ และมีกัลยณมิตรที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรืองานสังคม

ส่วนนักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธาน บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงาน “นิคมสีเขียว สร้างงานเพื่อคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงเศรษฐกิจก้าวไกล” ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่นและเติบโตไปพร้อมกัน เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน แรงงาน และประชาชนทุกภาคส่วน  ซึ่ง อรพิน ย้ำว่ากว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ  แต่เพราะเธอมองว่าปัญหา คือ โอกาส ไม่เคยมีทางไหนที่เป็นทางตัน ถ้าไปซ้ายไม่ได้ก็ค่อยๆ ย้ายไปทางขวาแทน ขอแค่ค่อยๆ เรียนรู้อย่างมีสติ

ขณะที่นักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศ ภาคใต้ จุฑารัตน์ อัศวพณิชย์​ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อันดามัน เบิร์ดเบสท์ จำกัด เจ้าของธุรกิจเรือประมง และธุรกิจรังนกนางแอ่น ภายใต้แบรนด์​ “อันดามันรังนก” พร้อมเปิดร้านรับนักท่องเที่ยวจีนรักสุขภาพจนประสบความสำเร็จ กระทั่งปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว แต่ด้วยเลือดนักสู้ขของจุฑารัตน์ ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยการ เป็นศูนย์รวมผู้ซื้อและผู้ประกอบการรังนก ได้ประมูลซื้อขายรังนกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากจะช่วยพนักงานให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรังนกไม่ถูกกดราคาอีกด้วย

นักธุรกิจสตรีวัยก้าวหน้าตัวอย่าง ชวมณฑ์ ปวโรดม ดูแลแบรนด์กระเป๋าหนังเอ็กโซติก S’uvimol   ในฐานะดีไซเนอร์และงานด้านการตลาด ในช่วงวิกฤต Covid-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการนำวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ    ชวมณฑ์จึงเกิดไอเดียสร้างแบรนด์ใหม่โดยมุ่งเน้นการต่อยอดวัตถุดิบภายในประเทศไทย ด้วยการผลิตภัณฑ์ผ้าถุงเข้าเซ็ตคู่กับกระเป๋าจากผ้าไทยทั่วประเทศ เน้นตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปตามสัดส่วนจริงของลูกค้า เมื่อสวมใส่ผ้าถุงสวยๆ พร้อมกับถือกระเป๋าเข้าเซ็ตกันได้กลายเป็นสวยงามและร่วมสมัย

สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ 77 แห่งใน 12 ประเทศ มาโดยตลอดซึ่งส่งผลให้โรงแรมในเครือได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่องกว่า 20 ปี และไม่ใช่เพียงแค่นั้น อย่างเรื่องการบริหารจัดการด้านอาหาร เรายังเน้นใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากเกษตรกรและการเลี้ยงสัตว์จากคู่ค้าที่ทำธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนประเด็นเรื่องการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในโรงแรมก็ได้รับการปรับเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้วนกลับมาใช้ได้อีกครั้ง รวมถึงการสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดในโรงแรม อาทิ การติดตั้งโซล่า รูฟ เป็นต้น

นอกจากสุพัตรา จิราธิวฒน์ แล้ว ยังมี คาโรลีน ลิงค์ ทายาทรุ่นที่ 4 ของ บี.กริม หนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทย คว้าสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก เธอมีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ พลังงานจนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ด้านการประหยัดพลังงานและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกค้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ยุคนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างประโยชน์สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงานในปีนี้   จินตนา  จันทร์บำรุง  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   Dr.Amany  Asfour  อดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล   กอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย     อธิป พีชานนท์   รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    ลัดดาวัลย์ จงวิศาล   รองประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมงาน  ณ ห้องแกรนด์  บอลรูม โรงแรมแกรนด์  ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาโรลีน ลิงค์ คว้ารางวัล “สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี 2565” ตอกย้ำเจตนารมย์ บี.กริม มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ คาโรลีน ลิงค์ ทายาทรุ่นที่ 4 ของ บี.กริม หนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยที่ยึดหลัก

ผลักดันสิทธิผู้หญิง หยุดความรุนแรง : วันสตรีสากล

ตลอดเดือนมีนาคมทั่วโลกจะมีเรียกร้องยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี