กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดปี 2565

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี ทรงเยี่ยมร้านค้าต่างๆ

8 ธ.ค.2565 – เวลา 17.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายเตชบุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสภากาชาดไทย และ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายโบกรรมการกิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกาชาดประจำปี 2565 จากนั้น นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อานวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 10 ราย ผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาด และกุลธิดากาชาด เข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตร จำนวน 4 ราย ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 14 ราย และผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบารุงสภากาชาดไทย สมทบงานกาชาดประจำปี 2565 จำนวน 80 ราย

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “งานกาชาดประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ทรงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “66 ปี พระเมตตาราชการุณย์” การแสดงจำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านมนุษยธรรมจากเหตุการณ์บ้านเขาล้าน พระองค์ทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากของผู้อพยพและราษฎรไทย เสด็จพระราชดาเนินตรวจเยี่ยมพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยขึ้นที่บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรม และหลักการกาชาดสากล

จากนั้นเสด็จฯ ไปบริเวณโซนเฉลิมพระเกียรติ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายพระพรออนไลน์ด้วย iPad ณ ซุ้มลงนามถวายพระพร ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร ต่อมาเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านค้าต่างๆ งานกาชาดประจำปี 2565 เสด็จฯ ไปยังผู้บริเวณผู้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ทรงรับของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี แบ่งเป็นกิจกรรมออนกราวน์ ณ สวนลุมพินี แบ่งเป็นโซนกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร กิจกรรมถวายพระพร ออนไลน์ ร่วมชมนิทรรศการมีชีวิต เผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และนิทรรศการสร้างสรรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริง กิจกรรมแจกกล้าไม้มงคล 99,999 ต้น จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกวันละ 9,000 ต้น ชนิดกล้าไม้ ได้แก่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นยอบ้าน ต้นทองอุไร ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นอินทนิลน้า เป็นต้น สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับกล้าไม้มงคลนี้ได้ที่กรมป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้น ๆ

นอกจากนี้ มีโซนจัดแสดง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” (CHAT & CHARITY) ปีที่ 2 มีทั้งหมด 16 ภาพ เชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวชม งานกาชาดได้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ ในราคาชุดละ 35 บาท (50 COIN) รายได้สมทบทุนในโครงการ “เงินทุน ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสภากาชาดลาวที่ได้มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นครั้งแรกอีกด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย, ร้านอุปนายิกาสภากาชาดไทย, ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงาน การประกวดร้านงานกาชาด การสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด

ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค การจำหน่ายอาหารของดี 50 เขตกรุงเทพมหานคร และร้านอาหารสภากาชาดไทย จำหน่ายทองพลุเสวยที่หาทานได้ยาก ร้านอร่อยเด็ดจาก Robinhood Delivery กว่า 200 ร้าน กิจกรรมจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในสภากาชาดไทย อาทิ นิทรรศการสภากาชาดไทย และการจำหน่ายยา “จุฬาโอสถ” การบริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การรับบริจาคโลหิตในงานกาชาดเปิดรับ บริจาคตั้งแต่เวลา17.00-21.00 น.การรับบริจาคดวงตาอวัยวะเป็นต้น

นอกจากนี้มีการเสี่ยงโชคชิงรางวัลการออกสลากกาชาด การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ การแสดงแสงสีเสียงจากศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง และศิลปินจากสังกัดต่าง ๆ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง และเวทีเปิดหมวกสำหรับจากนักเรียน นักศึกษา และศิลปินอิสระที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ได้ฟังเพลงและได้ร่วมทาบุญกับสภากาชาดไทยด้วย กิจกรรมโซนสวนสนุก และความบันเทิงต่างๆรวมทั้งการจำหน่ายของที่ระลึกงานกาชาดกระเป๋าผ้าที่ระลึกจำหน่ายในราคาใบละ35 บาท โดยงานกาชาดในปีนี้เน้นการจัดงานในรูปแบบ Green Fair ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามระเบียบเงื่อนไข การใช้สวนสาธารณะ โดยรณรงค์ให้งดการใช้โฟม ลดการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ย่อยสลายยาก เน้นบรรจุภัณฑ์ ที่นำกลับมา Recycle ได้

กิจกรรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.comตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นหน้า Full Version และ Lite Version โดยจะมีกิจกรรมพิเศษบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จะสอดคล้องไปกับกิจกรรมออนกราวน์ ณ สวนลุมพินี สาหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไม่สะดวกเดินทาง มาที่สวนลุมพินีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการปลูกต้นไม้ออนไลน์ การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Commerce แต่ง Avatar ชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ 360 องศา Game center และ Event passport ลุ้นรับรางวัล การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ออนไลน์ และร่วมบริจาคเงินเป็นผู้ให้กับสภากาชาดไทย ผ่านการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปกองอำนวยการจัดงานกาชาด

เชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ในรูปแบบ Hybrid Event ระหว่างออนกราวน์ที่สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น.วันสุดท้ายปิดงานเวลา 23.00 น. ทั้งนี้ รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะขนส่งมวลชน เพื่อความสะดวก และให้ผู้มาเที่ยวงานกาชาด นำกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดการใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะในงานกาชาด และเที่ยวงานกาชาดได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.งานกาชาด.com หรือ www.redcrossfair.com

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีรับพระราชทานข้าวสาร จากกรมสมเด็จพระเทพฯ

เช้าวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ห้องรับรองหาญ ลีนานทท์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬารักบี้ เฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำพันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

23 ม.ค.2566 - เวลา 14.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสุหร่ายเหรียญพระ รร.ตชด.

13 ม.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโท ดร ปินเฉลียว ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทวรูปในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

4 ม.ค.2565 - เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติปี 64

4 ม.ค.2565 - เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี