ศน.เปิดเส้นทางตามรอย'พระเกจิ-พญานาค'

ศน.จัด’ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา’ หนุนวัด ศาสนสถาน สู่แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ชูพระบรมธาตุ-พระเกจิ-ความเชื่อพญานาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

9 ก.พ.2566 – นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและศาสนิกชน ได้จัดทำ “โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวัด ศาสนสถาน ให้พร้อมรับสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้มารับบริการ 
นายชัยพล กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” นำมิติทางศาสนา เช่น วัด พระบรมธาตุ พระพุทธรูปสำคัญ อริยสงฆ์ พระเถราจารย์ในจังหวัด และมิติทางวัฒนธรรม เช่น สถานที่ที่สะท้อนความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่น ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ท่องเที่ยวชุมชนดลวิถี แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) ตลาดน้ำ ตลาดบก พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น มาดำเนินกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ดังนี้

1. เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม ณ พระธาตุผาเงา พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างชัดเจน และยังปรากฏร่องรอยโบราณวัตถุ โบราณสถานหลายแห่ง

2. เส้นทางตามรอยพระเถราจารย์ จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม ณ วัดธาตุน้อย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านคล้าย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากชาวพุทธนิยมมาขอพรกับ “พระเกจิอาจารย์” หรือ “พระเถราจารย์” ที่เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีและเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาจนสืบมาแก่คนรุ่นหลัง

3. เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นทางในกลุ่มจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับนาค เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน ซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการนำ Soft Power ทางด้านศาสนา ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย : วัดพระธาตุบังพวน วัดถ้ำศรีมงคล วัดโพธิ์ชัย พระธาตุหล้าหนองเจดีย์สารพัดนึก วัดลำดวน จังหวัดมุกดาหาร : วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดบรรพตคีรี วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดบึงกาฬ : วัดโพธาราม วัดอาฮงศิลาวาส วัดถ้ำชัยมงคล จังหวัดนครพนม : วัดธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุท่าอุเทน วัดมหาธาตุ และลานพญาศรีสัตตนาคราช 
” กิจกรรม “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของวัด ศาสนสถาน องค์กรและพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ พร้อมรับการท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จากการเดินทางของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ” อธิบดี ศน. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุให้ชาวพุทธบูชาเสริมมงคล

4 มี.ค.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป และเวียนเทียนรอบมณฑป จากนั้นเปิดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เทศกาลวันมาฆบูชา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

20 ก.พ.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว

ตามรอย'พญานาค' ความเชื่อพลังศรัทธาลุ่มน้ำโขง

ความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เห็นได้จากวัดวาอารามมีรูปปั้นพญานาค หรือสถานที่หลายแห่งมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับพญานาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีประเพณีและความเชื่อผูกพันกับพญานาคอย่างเด่นชัด อย่างงานประเพณีบั้งไฟพญานาคสะท้อนคติความเชื่อของชาวพุทธริมแม่น้ำโขง

กสม.ชี้สถานปฏิบัติธรรมให้แสดงผลตรวจเลือดก่อนบวชเป็นการละเมิดสิทธิ์

กสม.ชี้กรณีสถานปฏิบัติธรรมกำหนดให้ผู้ต้องการบวชชีต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นการเลือกปฏิบัติ พศ.และกรมการศาสนาควรเร่งเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ศน.หนุนศาสนิกชนน้อมนำพระบรมราโชวาท ร.9 มาปรับใช้

5 ธ.ค.2565 - เวลา 10.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ศน.ชู'ธรรมะบันเทิง-ค่ายจริยธรรม'สู่สถานศึกษา

16 พ.ย.2565 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า กรมการศาสนาได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม โดยขับเคลื่อนวัฒนธรรม 9 ดี สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน โดยกรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานสนองงานพระราชพิธี