เด็กไทยคืนถิ่นจัดที่ราชบุรี เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

วธ.ขับเคลื่อน 3 งานใหญ่ ‘เด็กไทยคืนถิ่น-KONNECT ASEAN-ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่อาเซียน’ หนุนบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก กค – สค นี้

5 ก.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ปรับบทบาท สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2566 ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระดับอาเซียนและต่างประเทศของ วธ. ได้แก่ การเตรียมจัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี ให้เยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศกว่า 40 คน ได้ตระหนักถึงความเป็นไทย เสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ความเป็นไทย แต่จะได้รู้ชาติพันธุ์ ความหลากหลาย สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งคัดสรรแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ จะมีการนำเยาวชนดังกล่าวเข้าพบนายกรัฐมนตรี และสาธิตการออกกำลังกายที่ประยุกต์มาจากท่ารำของนาฏศิลป์ไทยในช่วงการจัดกิจกรรมอีกด้วย

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้  โครงการ KONNECT ASEAN : Chiang Mai Print Residency ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วธ. มูลนิธิอาเซียน และมูลนิธิเกาหลี ที่ให้ศิลปินสาขาภาพพิมพ์จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 1 คน และสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 4 คน มาพำนักและสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ ณ สตูดิโอภาพพิมพ์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี และสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์เพื่อนำไปจัดแสดงใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย 1) หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 2) ASEAN Gallery ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 3) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นับเป็นการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติด้านศิลปะในพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินการในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านภายใต้ UCCN ของจังหวัดเชียงใหม่และผลักดันบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

นางยุพา กล่าวต่อว่า วธ. บูรณาการกับจังหวัดเพชรบุรี ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายภาคธุรกิจ และชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ “ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่การประกอบการทางธุรกิจของอาเซียน (Empowering MSMEs in ASEAN Gastronomic Business)” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของเทศกาล “อาหารสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์” จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม ที่ทาง วธ. ยกระดับสู่นานาชาติ โดยจะมีทั้งผู้ประกอบการและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 2 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอประสบการณ์ทำงาน การพัฒนาต่อยอดและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกัน ผ่านการนำเสนอผลงาน การสัมมนา  การจัดนิทรรศการและการออกร้าน การศึกษาดูงาน รวมถึงการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม workshop และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จจากผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (gastronomy) ของยูเนสโกในอาเซียน จำนวน 3 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เพชรบุรี และคูชิง ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ลอยกระทงสุโขทัย' SOFT POWER นำเงินเข้าประเทศ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ จ.สุโขทัย ปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสวัฒนธรรมไทย มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ดันเทศกาล'โคมแสนดวงเมืองลำพูน' ไประดับโลก

26 พ.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เปิดผลโพล'วันลอยกระทง' ตั้งใจขอขมาพระแม่คงคา

24 พ.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 17,428 คน

ถอดรหัส Soft Power 'พรหมลิขิต' ผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

สร้างกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองกับความสำเร็จของละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ “พรหมลิขิต” ถือเป็นอีกรูปธรรมยืนยันถึงศักยภาพในการสร้างซอฟต์เพาเวอร์ของผู้สร้างละครชาวไทย รวมถึงศักยภาพของซอฟต์เพาเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ตระการตาคาร์นิวัล โหมโรงเชียงรายเบียนนาเล่

เชียงรายจัดงานคาร์นิวัลครั้งแรกภายใต้ชื่อ “เปิดโลก 18 อำเภอ” Chiang Rai Art Carnival 2023 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการโหมโรงจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ก่อนจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 ธ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567

'ลอยกระทง'ทั่วไทย ดื่มด่ำสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลลอยกระทง ในปี 2566 นี้ จะตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยมที่คนไทยเดินทางไปร่วมงานเพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงความสำคัญของเเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอผ่านการขอขมาพระแม่คงคา