มหกรรม'วิถีถิ่น วิถีไทย' 4 ภาค พาไทยสู่ระดับโลก

มรดกทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทย ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนเพลิดเพลินและความภาคภูมิใจของคนไทย แต่ถือเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรรมที่สำคัญของประเทศ มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแต่ละท้องถิ่น  สร้างความเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในหลายด้าน เป็นสิ่งที่ควรค่าการแก่ดูแลรักษาไม่ให้ถูกทำลายและต่อยอดให้เข้ากับสังคมยุคใหม่

ปีนี้มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย จะกลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้ง เป็นมหกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งหมายนำวัฒนธรรมไทยมาสืบสาน รักษา และต่อยอดสู่มิติใหม่ๆ ให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สุดาวรรณ ศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทยสนับสนุนมิติทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อน Soft Power การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยมุ่งยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ เพื่อเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่น   วธ.จึงจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก และภาคกลางและภาคตะวันออก จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับพื้นที่แรกภาคใต้ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา” วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงานมีการแสดงโนรา รำโนราถวายพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หนังตะลุง การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด การแสดงผลงานศิลปะ โดยสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ เสวนาทางวิชาการ โนรา/หนังตะลุง เสวนา เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร นิทรรศการมีชีวิตโนราและวิถีชีวิตชุมชนสงขลาในอดีต นิทรรศการวาดเส้น ชุด“เรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสงขลา” เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯสงขลา กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ

ถัดมาแดนอีสาน งานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย “เศรษฐกิจวัฒนธรรมอีสานสร้างสรรค์” จัดที่ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์  จ.นครราชสีมา  วันที่ 18-22 ก.ค. มีการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด การจัด Graffiti on Street บริเวณถนนจอมพล Street Art and Food และ Lighting & Sound ลิ้มลองอาหารของดีโคราช การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีสาน

ภาคเหนือ จัดงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย “ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วันที่ 16-20 ส.ค. ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตระการตากับการแสดงแสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” รับชมโขน การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ และเครือข่ายวัฒนธรรม  เดินเล่นถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การแสดงและการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน บริการนวดแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถ่ายรูปจุดเช็คอินทุ่งไฟประดับ ชวนแต่งกายย้อนยุค

ส่วนภาคกลางและตะวันออก จัดมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย “ศาสตร์ศิลป์ตระการตา เลอค่ามรดกวัฒนธรรม” วันที่ 22 – 26 ส.ค. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จ.อยุธยา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกรมศิลปากร ศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด สาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีชาววัง และสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยทั้ง 4 ภูมิภาคที่ใกล้เข้ามานี้ รมว.วธ.ย้ำทำให้คนไทยแต่ละภาคแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมพลังความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมไทย เพิ่มบทบาทหน่วยงานวัฒนธรรมในพื้นที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้กว้างขวาง ทำให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนได้เรียนรู้ สืบสานนำทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิต

มหกรรมวัฒนธรรมเป็นอีกโอกาสให้ผู้คน วัฒนธรรม และมรดกท้องถิ่นแสดงศักยภาพที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศของเราต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้ง4คณะอนุกรรมการ เร่งทำข้อมูลเสนอ'ครูบาศรีวิชัย'ต่อยูเนสโก

18 มิ.ย.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ครั้งที่ 1/2567

3 ผลงานศิลปะขับเคลื่อน'THACCA SPLASH'

งาน THACCA SPLASH-Soft Power Forum 2024 เป็นงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ 11 สาขาอุตสาหกรรม เพื่อเปิดภูมิทัศน์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยและโลก ศิลปะเป็นหนึ่งในสาขาที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจนอกจากอุตสาหกรรมดนตรี, ภาพยนตร์, หนังสือ, เกม, ท่องเที่ยว

ปักหมุดเที่ยวงาน'มรดกสยาม 3 สมัย'

14 มิ.ย.2567 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดงาน Happy Journey with BEM “มรดกสยาม ๓ สมัย” โดยมีนายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดี

เปิดแสดงแล้ว'งิ้วแต้จิ๋ว' ชุดพิเศษ ชมฟรี

การแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งไฮ้เกียะท้วง เริ่มจัดแสดงในประเทศไทยแล้ว นับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติ โดยคณะงิ้วอันดับหนึ่งเมืองเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยหอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย

วิถี'ปกาเกอะญอ' วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ชวนเดินทางไปวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อพบกับชุมชนชาวปกาเกอะญอ หรือที่เรียกว่า “กะเหรี่ยง”  ที่ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีปกาเกอะญอ

วธ.จัดการแสดงเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์

5 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567