เปิดชื่อกระทรวง-หน่วยงาน 'เศรษฐา' มอบหมายรองนายกฯ กำกับดูแล

13 ก.ย.2566 - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่  229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้แก่

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ กำกับดูแลงานในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และยังมีอำนาจในการลงนามเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมนศักดิ์ การแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฏีกา ศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมศานุวงศ์และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ เรื่องที่สำคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลงานกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตสภา มีอำนาจกำกับดูแลงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้3.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำกับดูแลงานกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลงาน กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องการมหาชน)5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6. นายพีรพันธุ์ สาลัรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำกับดูแลงานกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม7 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลงาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ เปิดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ในการเป็นศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย

นายกฯ เปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ในการเป็นศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย

คำสั่งช้าจนสงสัย!

"ผู้ที่ยังไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นในปีนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน อย่าได้ท้อถอย โอกาสหน้ายังมีครับ" คำปลอบโยนจาก "ก.ตร.ตัวตึง" อย่าง บิ๊กเอก-พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง "ตำรวจ"

'เศรษฐา' ไม่สบายใจ บอกยอมรับไม่ได้ตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำ

นายกฯ  เผยไม่สบายใจ ยอมรับไม่ได้ตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำ ชี้เป็นนโยบายหลักรัฐบาลต้องถูกยกระดับขึ้น พร้อมคุยด้วยเหตุผล บอกวันนี้ขนรมต.มารับฟังเสียงสะท้อน พร้อมทำงานเต็มที่