กรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 159 ปี โดยมี นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีวิวัฒนาการและฐานรากนับจากห้วงเวลาที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “กรมโยธาธิการ” ใน พ.ศ. 2432 เมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งต่อมา    ทรงพระกรุณาให้ยกฐานะเป็น “กระทรวงโยธาธิการ” ใน พ.ศ. 2435 โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งทรงพระปรีชาทางเชิงช่างและศิลปกรรมหลากแขนง ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดี และเสนาบดี พระองค์แรก ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธาธิการและการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ ทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่าและใหม่ เป็นเหตุให้ทรงได้รับการเรียกจากเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” และพระองค์ทรงได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติคุณยกย่องเทิดทูลว่าทรงเป็น “สมเด็จครู” ของงานช่างทั้งปวง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นมากกว่านายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเพราะทรงทำให้กรมโยธาธิการมีความสำคัญนำหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ในการสร้างผลงาน ทั้งด้านการสร้างรัฐชาติความมั่นคงปลอดภัย และการทำนุบำรุงความเจริญของประเทศ การวางแบบอย่างการบริหารจัดการที่เป็นบรรทัดฐานมั่นคงในระบบราชการ การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ทรงกำหนดให้กรมโยธาธิการมีหน้าที่ออกแบบทำแผนที่ ปักปันที่ดิน กำหนดงบประมาณก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักการ รวมถึงการดูแลซ่อมแซม ซึ่งผลงานสำคัญคือ โครงการถนนอำเภอสำเพ็งจำนวน 18 สาย เช่น ถนนเยาวราช ถนนจักรวรรดิ ฯลฯ และถนนสายที่สำคัญอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกคน ขอน้อมรำลึกใน  พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงาม เพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ครบรอบ 159 ปี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามรอยพระบาทในหลักด้านช่าง และสรรพศิลปะที่ทรงริเริ่ม และพร้อมสืบสานพระปณิธาน ในการสร้างสรรค์บ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความมุ่งหมายสำคัญคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง จ.ภูเก็ต พร้อมสั่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ก้าวสู่ 2 ทศวรรษ กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ชื่องาน “From Globalization to Sustainability” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์

กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงข่าว ฝนตกน้ำท่วม

สาเหตุน้ำท่วมหนักในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา เกิดจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีการขีดเส้นขยายเมืองด้วยแถบสี

ฝนตกน้ำท่วม ผู้ว่าฯกทม.เป็นแพะโดนด่าตลอด แนะแก้ที่ต้นเหตุ ปฏิรูปกรมโยธาธิการและผังเมือง

'พงศ์พรหม' ชี้ฝนตกยาวๆทีไรน้ำท่วมทุกที ผู้ว่าฯโดนด่าตลอด ด่าแพะผิดตัวเสมอ ระบุผังเมืองผิดทั้งเมือง กรุงเทพ เคยมี 3พันคลอง ถูกถมเหลือเพียง1พันคลอง ลอกคลอง ลอกท่อ ไม่พอระบายน้ำ แนะปฏิรูปกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ที่ต้นเหตุ