เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าลดโลกรวน เพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่อง จ.สุรินทร์ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด มีส่วนร่วมรักษ์โลก

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกำลังรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก มาพร้อมกับการขยายตัวของเมือง โดยการกินพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น พื้นที่สีเขียวมีจำนวนลดน้อยลงในหลายพื้นที่ โดยจะสังเกตุได้จากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ภัยแล้ง และภัยพิบัติ อันเกิดจากภาวะโลกรวน ทำให้เกิดการตื่นตัวขององค์กรณ์ต่างๆ ที่เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของหลายประเทศในการเพิ่มการปล่อยออกซิเจนสู่บรรยากาศ

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของโครงการผ่านกระบวนการจัดการแบบห่วงโซ่คุณค่า (Supply chain values) ตามหลัก 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เน้นสร้างอาชีพ สร้างการหมุนเวียนรายได้ สร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทั้งกับเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผ่านการสร้างพื้นที่สีเขียวจากคนภายในชุมชนเพื่อชุมชนของตนเอง โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรชุมชนโนนนารายณ์ โรงเรียนมหิธรวิทยา พร้อมด้วยวัดป่าบวรสังฆาราม (วัดต้นแบบโครงการป่าล้อมวัด)

โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการ "ต้นน้ำ" หรือแหล่งเพาะกล้าไม้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรือนเพาะพันธุ์ โรงเรือนอนุบาลกล้าไม้ งบเพาะกล้าไม้ดูแลรักษา ซึ่งมีทั้งชุมชนโนนนารายณ์ และมทร.สุรินทร์ ร่วมเป็นแกนนำเครือข่ายขับเคลื่อน และโรงเรียนมหิธรวิทยา ในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์ ร่วมนำร่องพัฒนาโครงการ "โรงเรียนป่าไม้" ที่มุ่งเน้นบูรณาการองค์ความรู้กระบวนการปลูกต้นไม้สู่ 8 กลุ่มสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย ทั้งนี้กล้าไม้จาก 3 แหล่ง จะถูกส่งไปปลูกที่บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ผ่านโครงการป่าล้อมวัด, โคก หนอง นา และการส่งเสริมพนักงานปลูก (We Grow for ALL) ในช่วงไตรมาสที่ 3

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ CP ALL Planting Model จาก บมจ.ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของ ESG ซึ่งในโครงการนี้จะอยู่ในส่วนของ E-Environment โดยในปีนี้มีเป้าหมายคือปลูกพืชไม้ยืนต้นในวัดภาคอีสานกว่า 200 วัด (โครงการป่าล้อมวัด) ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 160,000 ต้น ในรูปแบบการปลูกป่าของ ซีพี ออลล์ เราจะดำเนินการในรูปแบบของ ซีพี ออลล์ โมเดล คือการดำเนินการตั้งแต่ ต้นน้ำ นั่นก็คือการเพาะกล้าไม้ การอนุบาลกล้าไม้ โดยสนับสนุนงบประมาณในการเพาะกล้าไม้ รวมถึงสร้างโรงเรือนต่างๆ ระบบน้ำในการดูแลรักษา ซึ่งการสนับสนุนงบเราหวังว่าจะเป็นการมอบโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตให้กับชุมชนต่อไป ผลผลิตที่ได้จากการเพาะกล้าไม้ก็จะนำไปใช้ในการปลูกป่าตามโครงการของเราตลอดทั้งปี ซึ่งเป้าหมายถัดไปจะเป็นส่วนกิจกรรมกลางน้ำ ซึ่งเราจะมีการจัดกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้ และปลูกป่าประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ช่วงฤดูฝน และปลายน้ำจะเป็นกิจกรรมในการเก็บข้อมูลในการปลูกป่าและติดตาม ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้เติบโตเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้

นายวิรัตน์ เลื่องลือ ผู้นำชุมชนโนนนารายณ์ กล่าวว่า ทางซีพี ออลล์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ในการรองรับต้นไม้ที่เราเพาะขึ้นมา มีการสนับสนุนวัสดุปลูก รับซื้อกลับคืนไป ก็ทำให้มีคนที่อยากจะร่วมในโครงการเพิ่มขึ้น มีเครือข่ายชุมชนอื่นๆที่เห็นด้วย ซึ่งชุมชนและชาวบ้านที่ว่างเว้นจากฤดูทำนา ระหว่างรอฤดูกาลถัดไปสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อหารายได้เสริมและเรียนรู้เพื่อสืบสานวิชาเพาะกล้าไม้อย่างถูกต้องไปยังลูกหลานต่อได้ หรือจะเอาไปขยายเป็นสายอาชีพในอนาคตได้ด้วย โดยจะมีวิทยากรที่มีความรู้มาคอยสอนและกระจายรายได้ให้กับชุมชน ผลพลอยได้คือการสร้างความภูมิใจในการรักต้นไม้ และเมื่อชาวบ้านรู้ว่ากล้าไม้ที่เขาทำจะถูกส่งไปที่ วัด โรงเรียน ชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆในจังหวัด เขาก็เริ่มภูมิใจ และคิดว่ามันเป็นความภูมิใจที่อยู่ในจิตสำนึก การที่เขาได้สร้างต้นไม้ให้กับชุมชนกับโลกใบนี้

โครงการ CP All Planting Model เป็นโครงการปลูกป่าไปพร้อมกับการช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนสู่โลกมากขึ้น โดยจำนวนการอนุบาลกล้าไม้ในแต่ละพื้นที่แบ่งออกเป็นที่จ.สุรินทร์ 1.ชุมชนโนนนารายณ์ 70,000 ต้น 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ 20,000 ต้น 3.โรงเรียน มหิธรวิทยา จ.สุรินทร์ 20,000 ต้น โรงเรียนบ้านโคกค่าย จ.สงขลา 10,000 ต้น และสั่งซื้อจาก CPS เพื่อกระจายไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนืออีก 40,000 ต้น เพื่อนำร่องขยายโครงการสู่ภูมิภาคอื่นๆ และเราก็จะได้เครือข่ายที่เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับเอกชนในการสร้างโลกที่ดี สร้างโลกสีเขียวที่เป็นมิตรต่อประชากรโลก ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านผวาโจรชุม! ขโมยกระทั่ง 'โกลฟุตบอล'

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า ย่างเข้าปี 2567 ในพื้นที่ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี เพียงเดือนเศษๆ มีเหตุใหญ่ที่ต้องทําให้ชาวบ้านผวาหนัก

"ชาดา" เปิดงานประเพณี รำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ จ.สุรินทร์ ดันต่อยอดการท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้คนในพื้นที่

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2567) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ

3 เทคนิคเลือกซื้อแอร์ติดผนังให้ประหยัดไฟและรักษ์โลก

สภาพอากาศเมืองไทยนั้นใครๆ ก็รู้ดีว่าเป็นเมืองร้อน ดังนั้นแอร์หรือเครื่องปรับอากาศย่อมเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญแทบจะทุกๆ สถานที่ Indoor แต่วิธีการเลือกซื้อแอร์ติดผนังนั้นก็มีเคล็ดลับหรือวิธีการเลือกอยู่เหมือนกัน

หนุ่มคลั่งยาบ้า! คว้าอีโต้ไล่ฟันญาติ ก่อนโดนรุมประชาทัณฑ์ดับ

ศูนย์วิทยุ สภ.รัตนบุรี ได้รับแจ้งจากสายด่วน 191 ว่ามีเหตุหลานชายคลุ้มคลั่งถือมีอีโต้ขนาดใหญ่ ทําร้ายน้าชายตัวเองคาบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส

หนุ่มดับเพลิงหารายได้เสริม ขายกบยัดไส้อั่วย่าง เหลือกำไรวันละ 700 บาท

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า ที่อําเภอรัตนบุรีมีหนุ่มใหญ่พ่อลูกสาม พนักงานป้องกันสาธารณภัยของเทศบาลรัตนบุรีอาศัยช่วงหลังเลิกงานหันเปิดร้านปิ้งย่างกบยัดไส้ (ไส้อั่ว) ขายฟันกําไรวันละ 600-700บาท

สถาบัน IOD มอบรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ให้แก่ซีพี ออลล์ต่อเนื่องปีที่ 3

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย