กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบฯ ลักษณะต้องห้ามกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ... ให้ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่ในสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างระเบียบฯ ที่นำมารับฟังความคิดเห็น เพื่อห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดเป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ มีสาระสำคัญ อาทิ

“ข้อ 4 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์

(1) เป็นผู้ที่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือสหกรณ์ ฟ้องดำเนินคดีในทางแพ่งหรือ ทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทำให้สหกรณ์เสียหายซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์

(2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็น การหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชนหรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

(3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(4) เป็นผู้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559”

“ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้”

“ข้อ 6 นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งถัดไป ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวรรคแรก ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย”

“ข้อ 7 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน”

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตระหนัก ถึงผลกระทบที่อาจมีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบวกและด้านลบหาก (ร่าง) ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ดังนั้น จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่ในสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th หรือผ่านทาง Google Form : shorturl.at/ftHKM ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณชนแล้ว จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์มาปรับปรุงระเบียบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนถือปฏิบัติแนวเดียวกันต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมช.มนัญญา เปิด Kick Off ประกาศนโยบายขับเคลื่อน ความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแบบบูรณาการ พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง เติบโตอย่างยั่งยืน

(27 มิ.ย.66) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบบูรณาการ พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

“อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ เดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกเข้มข้น”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตราดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก ชมสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด เดินหน้ามาตรการลดหนี้สินสมาชิกเข้มข้น พร้อมส่งเสริมอาชีพสมาชิก จนลดหนี้ NPL ได้มากกว่า 25% เชื่อหลังฤดูกาลผลิตผลไม้ปีนี้จะสามารถลดหนี้ NPL

สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าแก้หนี้สมาชิก หนุนสร้างระบบน้ำปลูกข้าวโพดหลังนา

สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกพส. หวังสร้างระบบน้ำไร่นาและส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพดหลังนาและเลี้ยงโค-กระบือ สร้างรายได้ มีกำลังส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้หนี้ครูต่อเนื่อง หลังสมาชิกมากกว่า 4.6 แสนรายได้รับประโยชน์ หลังสหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยเงินกู้"

จากปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบที่มีมากถึง 1.4 ล้านล้านบาท ครูกว่า 80% จากทั่วประเทศ 9 แสนคน ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินจำนวนมหาศาล โดยเจ้าหนี้รายใหญ่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 64% รองลงมา ธนาคารออมสิน 3.49 แสนล้านบาท คิดเป็น 25%

“ชูโมเดลเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ฯทรายมูล ต้นแบบแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลุยยโสธรตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก หนุนสหกรณ์ให้สินเชื่อคุณภาพแก่สมาชิก ช่วยลดหนี้ค้าง ชมอาชีพเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ พร้อมเดินหน้าขยายผลสู่สหกรณ์ทั่วประเทศ