“ผู้ตรวจราชการ ทส.” ตรวจ ติดตาม เชิงรุก “ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.” ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ...

วันนี้ (26 เมษายน 2566) ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ และปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงาน (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนติดตามการดำเนินงานตามประเด็นสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ผอ.อ.อ.ป. ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 เรื่องโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ อาทิ การสำรวจรังวัดแปลงปลูก, การถางวัชพืช เก็บริบ เตรียมพื้นที่ และทำแนวกันไฟ ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงาน 18,210 ไร่ และ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการตามแผนครบจำนวนตามเป้าหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 นอกจากนี้ ประเภทไม้ที่ อ.อ.ป. ส่งเสริมการปลูก ได้แก่ ไม้โตเร็ว (กระถินเทพา, ยูคาลิปตัส และไม้ชนิดอื่นๆ) ไม้โตช้า (สัก, ประดู่ และอื่นๆ)

สำหรับเรื่องการขับเคลื่อนป่าชุมชนสู่ตลาดคาร์บอน (คาร์บอนเครดิต) อ.อ.ป. ได้มีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงของโครงการขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชนประจำปี 2566 อ.อ.ป. ได้ดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคป่าไม้ และการเกษตร

- หลักสูตร การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

- หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยสำหรับผู้ประเมินภายนอก สำหรับโครงการภาคป่าไม้และการเกษตร

ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ อ.อ.ป. มีแผนที่จะถ่ายทอดให้กับงานสวนป่าต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชนต่อไป

ท้ายนี้ ผู้ตรวจราชการ ทส. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องการผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. ควรมีสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชน รวมถึงการศึกษา วิจัย เปรียบเทียบ ความแตกต่าง ในผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. ด้านความคุ้มค่า ควบคู่กับการดูแลสังคม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อ.ป. ร่วมพิธีอำลา "จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยฯ" "วราวุธฯ " อดีต รมว.ทส.

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร และนายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของ นายวราวุธ ศิลปอาชา

ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่”

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ.อ.ป. แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน

วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว “ความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ “ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์”

อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (27 กรกาคม 2566) เวลา 09.10 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ.อ.ป. ฉลอง ‘ครบรอบ 76 ปี’ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ‘จากป่าปลูก’ ลดสูงสุด 20% ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 ก.ค. 66 นี้

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

อ.อ.ป. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” ทรงรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

สืบเนื่องจาก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ กลั