สวธ.ติดอาวุธเครือข่ายวัฒนธรรมภาคใต้ หนุน Soft Power ส่งออกมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านเวที”การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 วันแรก มีสภาวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 56 คน เข้าร่วม เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage : ICH) ผ่านการบรรยายด้านวิชาการ และการเสวนาด้านวัฒนธรรมจากเหล่ากูรูด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งนายโกวิท ผกามาศ อธิบดี สวธ. เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม” ปีนี้ในพื้นที่ภาคใต้ กำหนดระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมาร์ลิน    โฮเทล จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากมุ่งเน้นพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ยังถือโอกาสเปิดพื้นที่ให้เหล่า วธจ. ได้ส่งเสริม สนับสนุน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์  ผลักดันให้เกิด Soft Power อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับบริบทหรือยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สร้างให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  เป็นเวทีที่ให้ทุกคน ซึ่งเป็นภาคประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผนึกกำลัง เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมงานวัฒนธรรมร่วมกัน อันเป็นไปตามปรัชญาที่ว่าวัฒนธรรมเป็นของประชาชน ดังนั้น การดำเนินงานวัฒนธรรมให้บรรลุผลต้องให้ประชาชน ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมอย่างมีบทบาทสำคัญและขอชื่นชมประธานสภาวัฒนธรรม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ ที่ได้ดำเนินงานวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยดีมาโดยตลอด

“ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายวัฒนธรรมทุกคนจะใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกคนมีความพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อภารกิจพัฒนางานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง ผาสุก ของประชาชน ภายใต้หลักการเดียวกัน” อธิบดี สวธ. กล่าว

ด้าน นางสาววราพรรณ  ชัยชนะศิริ รองอธิบดี สวธ. กล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ว่า กิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม อาทิ การบรรยายด้านวิชาการ ได้แก่ การบริหารจัดการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553  มวยไชยา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากคุณค่าสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประวัติความเป็นมาของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) และการเสวนาการดำเนินงานวัฒนธรรม “การบูรณาการขับเคลื่อนงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม” เป็นต้น โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมถ่ายถอดประสบการณ์ ได้แก่  นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  จ่าเอกพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ชวรวย  ฉิมเรศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ.สุรัติ เพชรพริ้ม เจ้าของค่ายมวยไชยา สุรัติ มวยไชยายิม และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างดี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

สิ้น'นายหนังเคล้าน้อย' ศิลปินแห่งชาติ

25 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้สุดเศร้า เมื่อได้รับแจ้งว่า นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยาย

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ

ลิ้มรสอาหารถิ่นกับ 77 เมนูหากินยาก!

าน”มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  จัดขึ้นยิ่งใหญ่ปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทย ไฮไลท์ สวธ. ผนึกภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม นำเมนูอาหารถิ่น 77