รมว. พิพัฒน์ ประชุมคบต. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว

รมว. พิพัฒน์ ประชุมคบต. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว อยู่ต่อและทำงานได้ถึง 13 ก.พ. 68 และขยายเวลาให้แรงงาน MOU ครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีดำริให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงประโยชน์ของนายจ้าง สถานประกอบการ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก รวมทั้งคำนึงถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม ที่ประชุม คบต. ในวันนี้จึงได้เห็นชอบ 2 ข้อพิจารณา ดังนี้

1. ผ่อนผันให้คนต่างด้าว ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการฯ ต่อกรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

2.ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงาน ตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2566) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

“ผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า และแนวทางการปฏิบัติตามมติครม.ในคราวต่างๆ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานข้ามชาติทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และหลังจากนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานด้านความมั่นคง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้างที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายและลูกจ้างที่ลักลอบทำงานอย่างเคร่งครัด พร้อมกับขอให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งมาที่กระทรวงแรงงานหากพบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้เตรียมแนวทางการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1.กลุ่มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายจ้างจะต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ผ่อนผัน และให้ดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง/CIหรือTDและตรวจลงตรา (Visa) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติกลุ่มดังกล่าว ที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ และได้แจ้งรายชื่อไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิของบิดาหรือมารดา
2.แรงงาน MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมรูปถ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นนำแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU โดยให้เริ่มดำเนินการตามวัน เวลา ที่กรมการจัดหางานกำหนด ในระหว่างการผ่อนผันให้นายจ้างขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันเข้ามาทำงานตาม MOU และให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน
ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิด กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจะเร่งยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้าง สถานประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย แรงงานข้ามชาติได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี ไม่เลือกปฏิบัติสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วย รมว.แรงงาน รุดหารือ จินป่าว ยักษ์ใหญ่ด้านงานขึ้นรูปโลหะ ผุดโครงการ "โรงเรียนในโรงงาน" ผลิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ป้อนตลาดแรงงาน

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยม และหารือกับนายสมศักดิ์ หน่อวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น

แรงงานไทยในอิสราเอล ปลื้ม!!! ก.แรงงาน ส่งผู้ตรวจฯ รุดเยี่ยม มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจถึงที่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย

"พิพัฒน์" เตรียมยกระดับ รปภ. 4แสนนายกำหนดมาตราฐาน "อัพสกิล" เพิ่มรายได้ หารือ สตช.- กองทัพ เพื่อช่วยจัดอบรมแผนเผชิญเหตุ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.วัชรพล บุษมงคล

ปลัดแรงงาน ส่งทูตแรงงานเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว พร้อมดูแล - อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าการปล่อยตัวประกันแรงงานไทยที่อิสราเอลเพิ่มอีก 3 คน

เปิดฉากแล้ว! การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” นำทัพเยาวชนไทยร่วมพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ นำทีม สปส.มอบสุข ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานประกันสังคม มุ่งเน้นสร้างเสริมสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในโครงการ สปส.มอบสุข ซึ่งครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ