ในหลวง-พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุภูเขาทอง เนื่องในโอกาสครบ 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

22 เม.ย.2565 - เวลา 17.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา, ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เนืองแน่น

​ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนีพระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลแกล้าฯ ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

​จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

​พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพระอุโบสถ โดยประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาส ลำดับที่ 13 พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 14 และสมเด็จพะพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 15 ทรงคม

​จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังบริเวณด่านล่างของพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และเสด็จฯ ขึ้นพระบรมบรรพตทางบันได จำนวน 344 ขั้น ครั้นเสด็จขึ้นลานองค์พระเจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ด้านบนสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าห่มองค์พระเจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แล้วประนมพระหัตถ์ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าห่มองค์เจดีย์บรมบรรพต จบแล้ว พระราชทานผ้าห่มให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปคล้องที่องค์พระเจดีย์บรมบรรพต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าที่องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระเจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ด้านบนสุดทางบันไดเล็ก เสด็จฯ ไปถึงห้องโถงพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลาเสด็จฯ ลงจากห้องโถงพระบรมบรรพต ทรงพระดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) ประทับพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อสมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับงาน”ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ “ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกด้านสืบมาจนถึงปัจจุบันครบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ปีนี้งาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมใน 9 พื้นที่หลักและ 20 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง เชิญชวนประชาชนเข้าสักการะศาลหลักเมือง 2)เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร ณ พระบรมมหาราชวัง วัด พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 20 แห่ง

3) เรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและไหว้พระเสริมสิริมงคล 4) ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงที่ศาลาเฉลิมกรุง 5) ย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 9 รัชกาล และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประดิษฐาน ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ เพื่อให้พสกนิกรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 10 รัชกาล หัวข้อ “ชุมชนใต้ร่มพระบารมี” และการแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด“ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” ถ่ายทอดเรื่องราวความยิ่งใหญ่แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์และใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตรของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

6) นั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม ณ สวนสันติชัยปราการ 7) เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน มีนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ 8) เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดเข้าชมฟรี และ 9) เที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน โดยจัดรถรางและรถ ขสมก.รับ-ส่งตามจุดต่างๆ ทั้ง 20 แห่งให้บริการฟรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ 'หนุมาน ไวท์ มังกี'

วันที่ 4 ธ.ค. 2565 - เวลา 19.58  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ "หนุมาน ไวท์ มังกี" (WHITE MONKEY) และนิทรรศการ “โขนภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษา-ตุลาการ เฝ้าฯ ถวายสัตย์

25 พ.ย.2565 - เวลา 19.45 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าฯ

20 พ.ย.2565 เวลา 20.29 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้