ในหลวงพระราชทานเงินแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานอาหาร เงิน สิ่งของ แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

17 ส.ค.2565 – เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทาน เงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565  ดังนี้       

 – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงอินทิรา  พลธร เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปมอบแก่ผู้พิการทางสายตา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 407 คน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้พิการทางสายตา และเจ้าหน้าที่ หลายครั้ง ซึ่งมูลนิธิ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายและหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา พร้อมทั้งให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตาด้วย     

             

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจีริกัญญา  โชติกเสถียร เป็นประธานเลี้ยงอาหารพระราชทาน และเชิญเงิน สิ่งของ กับเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 557 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                   สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน และพัฒนาศักยภาพผู้พิการทุกประเภททั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ขาดผู้อุปการะ และมีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งพาตนเองได้       

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอ ตลอดจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาและป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ

 6 ต.ค.2565 - เวลา  17.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตเฝ้าฯ

4 ต.ค. 2565 - เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 

ทส. จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ส่งมอบหนังสือเสียงให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย “EE WEEK” ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ

3 ต.ค.2565 - เวลา  17.24  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตอินเดียเฝ้าฯ

14 ก.ย.2565 - เวลา 18.33  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา  ทุไร (Ms. Suchitra  Durai)

ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยชาวปทุมธานีประสบอุทกภัย

12 ก.ย.2565 -  เวลา 13.05  น. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมส่วนราชการ อาคารหอประชุม 100 ปี  เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด