กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2565

14 ก.ย.2565 – เวลา 14.00 น.ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลรองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ได้กราบทูลถวายรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมฯ ที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2565การดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและระงับอุบัติภัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ งบประมาณปี 2566 เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2530     โดยได้พระราชทานพระนโยบายให้มีการนำความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอันเป็นหัวใจหลักสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และยังรวมถึงโรคภัยอื่นๆ เพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตลอดระยะเวลา 35 ปี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้น้อมนำพระปณิธานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัยงานวิชาการ และงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ขับเคลื่อนดำเนินงานอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติจนถึงปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมคณะกก.พัฒนายา

19 ก.ค.2565 - เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ      เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง'ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง'

19 ม.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  เรื่อง  "ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์-นิสิต-บัณฑิตวิทยาลัย มก.

18 ม.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรงบรรยายพิเศษ  

'กรมพระศรีสวางควัฒน' พระราชทานพระวโรกาส ให้ทูตจีนประจำประเทศไทยเฝ้าฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องพิธี ตำหนักพิมานมาศ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชวัช อรรถยุกติ