โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2,329 ราย


19 พ.ย.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนประจําปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน ๒,๓๒๙ ราย ดังนี้

๑.ว่าที่นายกองเอก กนก ศรีวิชัยนันท์ เป็น นายกองเอก

๒.ว่าที่นายกองเอก กฤชเพชร เพชระบูรณิน เป็น นายกองเอก

๓.ว่าที่นายกองเอกก้องสกุล จันทราช เป็น นายกองเอก

๔.ว่าที่นายกองเอกกัฬชัย เทพวรชัย เป็น นายกองเอก

๕.ว่าที่นายกองเอก ไกรธวัชทินโสม เป็น นายกองเอก

๖.ว่าที่นายกองเอก จรัญจันทรปาน เป็น นายกองเอก

๗.ว่าที่นายกองเอก จรัญ กาญจนปัญญานนท์ เป็น นายกองเอก

๘.ว่าที่นายกองเอกจําลักษ์กันเพ็ชร์ เป็น นายกองเอก

๙.ว่าที่นายกองเอกจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ เป็น นายกองเอก

๑๐.ว่าที่นายกองเอกฉัตรชัย อุสาหะ เป็น นายกองเอก อ่านทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงสังเคราะห์'โมลนูพิราเวียร์'ยาต้านโควิดสำเร็จ

นับตั้งแต่การเกิดโรคโควิด 19 ระบาดหนักเมื่อต้นปี พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยในสถานการณ์ของประเทศและประชาชนอย่างมาก ได้ทรงเพียรพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขภาวะวิกฤตินี้ให้แก่ประเทศ จึงทรงริเริ่มการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ยารักษาโควิด 19 อย่างเร่งด่วน

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 78 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ลงนาม โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรียกคืนเครื่องราชฯ-ถอดยศ นาวาอากาศโท 'ธงไทย สวนฉิมพลี'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

'ในหลวง' ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษา 'ความขัดแย้งคลี่คลายได้ด้วยความยุติธรรม'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง

'ในหลวง' ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง 'พระแก้วมรกต' สำหรับฤดูหนาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน