โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 2,329 ราย


19 พ.ย.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนประจําปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน ๒,๓๒๙ ราย ดังนี้

๑.ว่าที่นายกองเอก กนก ศรีวิชัยนันท์ เป็น นายกองเอก

๒.ว่าที่นายกองเอก กฤชเพชร เพชระบูรณิน เป็น นายกองเอก

๓.ว่าที่นายกองเอกก้องสกุล จันทราช เป็น นายกองเอก

๔.ว่าที่นายกองเอกกัฬชัย เทพวรชัย เป็น นายกองเอก

๕.ว่าที่นายกองเอก ไกรธวัชทินโสม เป็น นายกองเอก

๖.ว่าที่นายกองเอก จรัญจันทรปาน เป็น นายกองเอก

๗.ว่าที่นายกองเอก จรัญ กาญจนปัญญานนท์ เป็น นายกองเอก

๘.ว่าที่นายกองเอกจําลักษ์กันเพ็ชร์ เป็น นายกองเอก

๙.ว่าที่นายกองเอกจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ เป็น นายกองเอก

๑๐.ว่าที่นายกองเอกฉัตรชัย อุสาหะ เป็น นายกองเอก อ่านทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เตือนเข้มฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงการคลัง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท ที่จะนำออกใช้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา ๒๐ บาท ที่จะนำออกใช้

ราชกิจจาฯ แพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. 'สิระ เจนจาคะ' สิ้นสุดความเป็น ส.ส.

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 24/2564 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 'มานิต ธีระตันติกานนท์' เป็นประธานบอร์ด 'สถาบันวัคซีนแห่งชาติ'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ สธ. จัดระเบียบฟาร์มหมู

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกรพ.ศ. 2564