'บังมาด'ยื่นหนังสือถึง'ฯพณฯ ชวน' เร่งแก้ไขสวัสดิการนักมวยล่าช้า

'บังมาด' สามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ 'ฯพณฯ ชวน หลักภัย' ขอให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการควบรวม 'กองทุนกีฬามวย' เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 'กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ' ตามคำสั่ง 'คสช.' เมื่อปี 2559 ส่งผลให้คนวงการกีฬามวยและอดีตนักมวยประสบปัญหาได้รับเงินสวัสดิการรายเดือน และเงินช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยล่าช้า สร้างความเดือดร้อนและมีความยกลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันกันถ้วนหน้า

'บังมาด นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตนเองได้รับแจ้งปัญหาจากคนวงการกีฬามวยไทยเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับความล่าช้าและไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติ โดยเฉพาะอดีตนักมวยไทยที่ได้เคยรับสวัสดิการช่วยเหลือรายเดือน หรืออดีตนักมวยที่เจ็บป่วยหลายคนก็ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ ล่าสุด อดีตนักมวยที่ได้รับสวัสดิการรายเดือนแจ้งเพิ่มเติมมาอีกว่า เงินสวัสดิการประจำเดือนธันวาคม 2564 จนกระทั่งเวลานี้ก็ยังไม่ได้รับเลย ทำให้เกิดความเดือดร้อน และความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวัน จากเดิมงบประมาณส่วนนี้บรรดาอดีตนักมวยจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกีฬามวยโดยตรง แต่ปัจจุบันกองทุนกีฬามวย ได้ถูกควบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

นายสามารถ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่ตนเองอยู่กับมวยไทยมาตั้งแต่เกิด จึงมีความห่วงใยอดีตนักมวยไทยและคนวงการกีฬามวยไทยที่ประสบความเดือดร้อน ดังนั้นตนเองจึงได้ทำหนังสือไปยัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการควบรวมกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยตนมีโอกาสได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ที่อาคารรัฐสภา ในฐานะที่ ฯพณฯ ชวน เป็นผู้ออกพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนยังได้เตรียมยื่นหนังสือไปยัง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งจะยื่นหนังสือถึง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน เพื่อให้พิจารณายกเลิกการควบรวมกองทุนกีฬามวย ออกจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นช่วยเหลือคนวงการกีฬามวยไทยที่ประสบปัญหาและความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

สำหรับเนื้อความในหนังสือดังกล่าวที่ นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ได้ยื่นไปยัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน มีดังนี้

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ โดยได้ควบรวมกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อลดภาระและความซ้ำช้อนในด้านการงบประมาณ ในขณะเดียวกันก็สามารถบูรณาการการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นเอกภาพและมีความต่อเนื่อง อันเป็นการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปการกีฬาของประเทศ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับแจ้งปัญหาอุปสรรคจากบุคคลในวงการกีฬามวยเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับความล่าช้าและไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เช่น อดีตนักมวยยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือรายเดือน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพ อันมีสาเหตุมาจากการควบรวมกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีหลายขั้นตอนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายชุด และมีการพิจารณาซ้ำช้อนไม่ทันต่อการพัฒนากีฬามวยในการอนุมัติกิจกรรมและงบประมาณที่มีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้มีกองทุนกีฬามวยดังเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากกีฬามวยเป็นชนิดถีฬาที่มีพระราชบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว คือ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542

ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านพิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการควบรวมกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีพาแห่งชาติ เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ข้อ 6 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ลงชื่อ) นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ.
 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.กีฬามวยไทยนานาชาติ จัดงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมืองหลวงของมวยไทยโลก

'บังมาด' สามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของมวยไทยโลก” วันที่ 24 มี.ค. ที่ลานคนมือง ศาลาว่าการ กทม. ด้าน “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมอบเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้แก่นักมวยไทยในอดีตถึงปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ ในฐานะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่วงการมวยไทย

คณะกรรมการกีฬามวย ช่วยเหลือสวัสดิการบุคคลในวงการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565