กรรมการสิทธิฯ จับมือเครือข่ายผุด 'สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน'

กสม.จับมือกรมคุ้มครองสิทธิฯ - กลต. – UNDP – สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก จัดตั้ง 'สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน' หวังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจให้รับผิดชอบต่อสังคม

11 ส.ค.2565 - นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค. สำนักงาน กสม.ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme – UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT : Global Compact Network Thailand) ลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อตั้ง สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights Academy : BHR Academy) ณ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โดยการลงนามในบันทึกความตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อันมีกรอบในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 5 องค์กร สรุปได้ดังนี้

1.ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

3.ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ บันทึกความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 ปี และให้ถือว่ามีการขยายระยะเวลาออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขาธิการ กสม. กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ความสำคัญผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กสม. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ในประเทศไทย และได้จัดทำบันทึกความตกลงร่วมกับ กลต. เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งได้จัดทำข้อเสนอแนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเสนอไปยังรัฐบาล กระทั่งประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights – NAP) เป็นประเทศแรกในเอเชียเมื่อปลายปี 2562

“การร่วมกันจัดตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ BHR Academy ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าเชิงรูปธรรมในการสนับสนุนและผลักดันให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจเองและสังคมโดยรวม อันสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ UNGPs ที่ กสม. ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการอบรมเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เลขาธิการ กสม.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรรมการสิทธิฯ ร่อนแถลงการณ์ 3 ข้อ ต่อเหตุการณ์กราดยิงหนองบัวลำภู

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง กรณีเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีนื้อหาดังนี้

บี.กริม เพาเวอร์ ต้อนรับ ตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. จาก สปป. ลาว ศึกษาดูงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอรุณพันธ์ ภู่ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 และธุรกิจแอลเอ็นจี

'ไฟลุก' ชัยวุฒิ ฟาด กลต. ไม่ตรวจสอบ 'Forex 3D' เชิงลึกทำประชาชนเสียหายหมื่นล้าน

“ชัยวุฒิ” ฟาด กลต.ไม่ตรวจสอบ "Forex 3D" เชิงลึก บริษัทลงทุนมีใคร ปล่อยหลอกลวงประชาชนเสียหายหมื่นล้านบาท ชี้ กลต.ต้องเร่งรวบรวมหลักฐานส่งกระทรวงดิจิทัลฯ ปิดเว็บโดยด่วน หากพบส่อหลอกลวงประชาชน

กสม.แนะสังคมอย่านิ่งดูดายการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

กสม.ประสานคุ้มครองเยาวชนหญิงถูกบิดามารดาทำร้ายร่างกาย แนะชุมชน-สังคม ปรับทัศนคติยื่นมือช่วยเหลือเมื่อพบเห็นการกระทำรุนแรงในครอบครัว

กสม.ชี้เจ้าหน้าที่ คฝ.ละเลยดูแลประชาชนเหตุสลายม็อบแฟลตดินแดง

กสม.ชี้เจ้าหน้าที่ คฝ.ละเลยให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ กรณีนายมานะ หงษ์ทอง ได้รับบาดเจ็บสาหัสในการสลายการชุมนุมที่แฟลตดินแดง จี้ สตช.ให้ย้ำถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเร่งคดี

รัฐบาลชวนร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน 8-11 ก.ย.นี้ที่เมืองทองธานี

รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือ-บรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงิน เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs 8 – 11 ก.ย.นี้