การศึกษา-สาธารณสุข

Wednesday, 27 November, 2013 - 00:00

สพฐ.ส่งหนังสือ โรงเรียนทั่วไทย ดันเด็กสู่อาชีวะ

    สพฐ.ส่งหนังสือเวียนโรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มสัดส่วนนักเรียนอาชีวะต่อสายสามัญ 51:49 ให้ได้ในปี 2558 แนะสถานศึกษาสนับสนุนเด็กเรียนสายอาชีพ
    นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยเฉพาะครูแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ และใช้กระบวนการแนะแนว เพื่อผลักดันนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่จะให้มีการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาเป็น 51:49 ภายในปี 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแนะแนวถือเป็นส่วนสำคัญ ทำให้เกิดผลดีต่อเด็ก เพราะเด็กจะทราบว่าตนเองมีความถนัดและความสามารถในด้านใด ซึ่งจะทำให้เด็กเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสมกับตัวเอง และประสบความสำเร็จในชีวิต
    สำหรับแนวปฏิบัติที่แจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ ต่างๆ นั้น อาทิ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนี้ให้เขตพื้นที่การศึกษาทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ที่เปิดการสอนสายอาชีวศึกษา และผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา การเข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ เป็นต้น.