ทะเลบุญที่ภูเก็ต!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. นับเป็นกาลมหากุศลยิ่ง ในห้วงเวลา ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา.. เมื่อ จังหวัดภูเก็ต, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน ได้ร่วมกันจัดงานประกอบศาสนกิจแบบเต็มฉบับ ด้วยความพร้อมสมบูรณ์ที่ยากจะเกิดขึ้นได้.. โดยทั่วไป

..โดยเมื่อนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอลาราชการเข้าสู่การบรรพชา-อุปสมบท ที่ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา)

คำว่า “พระผู้ว่าฯ” .. จึงเกิดขึ้น จากการเรียกขานของสหธรรมิกและศรัทธาสาธุชนชาวภูเก็ตทั้งหลาย เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจนเข้าใจใน สมณธรรม ของความเป็นภิกษุ สามารถเดินบิณฑบาต.. กวาดลานวัด.. เจริญภาวนา และใช้สอยปัจจัยบริโภคได้อย่างถูกต้องในฐานะบรรพชิต อันต้องได้รับการดูแลจากศรัทธาญาติโยม.. ที่ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ในความเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัย เพื่อ มีสิทธิ์ที่ควรได้รับจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ

“หลักสิทธิ-หน้าที่” จึงเป็นบทตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกในองค์กร สมาคม ชุมชน สังคม.. ที่มีการจัดวางระเบียบกฎเกณฑ์ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วในความเป็น อารยธรรม.. ที่จะนำไปสู่การเคารพ.. ด้วยการถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามธรรม ที่ตราไว้ บัญญัติไว้.. ดังเช่น ในสังฆมณฑลที่ต้องเคารพในหลักการ อุดมการณ์ และข้อปฏิบัติ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว เพื่อพระสงฆ์ผู้เชื่อฟังจะได้รู้ในสิทธิและหน้าที่ของตน.. ที่มี ความเสมอภาคกันโดยธรรมอย่างแท้จริง

เมื่อความพรั่งพร้อมเกิดขึ้นด้วยความสุจริต ที่ถึงพร้อมแล้วใน กาย วาจา ใจ.. เหมาะสมตามสมณสารูป.. จึงนำไปสู่การประกอบศาสนกิจครั้งสำคัญยิ่งที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดให้มี งานเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา บูชาคุณแผ่นดิน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน แต่งชุดขาวเข้าร่วมประกอบศาสนกิจกันอย่างพร้อมพรั่ง ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยจิตใจที่เบิกบาน.. เพื่องานมหากุศลที่เป็นมงคลยิ่งต่อบ้านเมือง ซึ่งในการประกอบศาสนกิจสำคัญในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ใช้โอกาสมหามงคลนี้ ฉลองสมโภช “พระพุทธธำรงค์มิ่งเมือง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการ-ประชาชนชาวภูเก็ตอีกด้วย

การเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรากร/เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ และพระราชวัชรสุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำคณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประกอบศาสนกิจ จึงได้เห็นภาพพระสงฆ์จำนวนมากมายมาร่วมในศาสนพิธีดังกล่าว โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป นำเจริญพระพุทธมนต์

ประการสำคัญ ที่ทำให้การจัดงาน “เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เป็นไปอย่างสมบูรณ์ สมเจตนาพลีบุญแด่แผ่นดิน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยได้จัดถวายพัดของมูลนิธิ และผ้าไตรสีราชนิยม ๑๐ ชุด แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และประธานสงฆ์ในพิธี...

“การเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนาฯ..” ซึ่งเต็มสมบูรณ์ เป็นไปด้วยศาสนพิธี-ศาสนธรรม.. ภายใต้การนำของพระพรหมวชิรากร และความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนข้าราชการ-ประชาชน..ในฐานะพุทธศาสนิกชน จึงเกิดปรากฏขึ้น.. ก่อเกิดมหามงคล เพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นพระราชกุศลที่น้อมถวาย .. จากประชาชนทุกหมู่เหล่าในฐานะพุทธศาสนิกชน..

แต่อย่างไรก็ตาม.. การจัดงานในตอนเย็นดังกล่าว.. จะสมบูรณ์ไม่ได้เลย หากไม่กล่าวถึง การบิณฑบาตครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต ของคณะสงฆ์ธรรมยุต จากวัดสาขาในปกครองของพระราชวัชรสุทธิวงศ์ (อารยวังโส) โดยมี “พระผู้ว่าฯ (ณรงค์ วุ่นซิ้ว)” ติดตามออกบิณฑบาตในครั้งนี้ด้วย

ท่ามกลางความปีติยินดีอย่างยิ่งของชาวภูเก็ต ที่จะได้ใส่บาตร “พระผู้ว่าฯ” ของตน.. จึงได้เห็นภาพชาวภูเก็ตทุกเพศวัย พร้อมเพรียงกันตื่นเช้าออกมาเตรียมใส่บาตรตามเส้นทางที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นหน้าวัดมงคลนิมิต.. ผ่านถนนประวัติศาสตร์ชาวภูเก็ต.. มุ่งหน้าไปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในระยะทางร่วม ๒.๕ กิโลเมตร ที่ใช้เวลาเดินบิณฑบาตยาวนานร่วม ๓ ชั่วโมง.. ที่มีประชาชนชาวภูเก็ตแต่งชุดขาว.. ชุดพื้นเมืองภูเก็ตออกมาใส่บาตร “พระผู้ว่าฯ” .. และคณะสงฆ์ รวม ๑๖ รูป อย่างพร้อมพรั่ง

ภาพ ชาวไทยเชื้อสายจีน บนเกาะภูเก็ต ตั้งแต่ อาม่า อาก้อง อาโป๋ ที่ลูกหลานประคองมาร่วมใส่บาตร มีให้เห็นตลอดเส้นทางบิณฑบาต ที่ทุกคนมาร่วมงานด้วยความสดชื่นยินดี ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ่งกว่าทุกงานเทศกาลที่เคยมีมา.. ด้วยชาวภูเก็ตมีความรักในตัว “พระผู้ว่าฯ” (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) ท่านนี้มาก จากผลงานการสร้างความเจริญเติบโต คุ้มครองให้ความปลอดภัย.. “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง สืบเนื่องมาตลอดเวลา ๓ ปี ๔ เดือน บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้อย่างประจักษ์ต่อสาธารณชน..

งานประวัติศาสตร์ของชาวภูเก็ตในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น.. เพื่อความเป็นมงคลของจังหวัดภูเก็ต ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้จะได้ทำให้กับชาวภูเก็ตอีกครั้ง อย่างใครๆ จังหวัดไหนๆ ยากจะทำตามได้.. ด้วยการบรรพชา-อุปสมบทเป็น “พระผู้ว่าฯ” เพื่อแผ่บุญอุทิศให้กับแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล...

เรื่องราวที่กล่าวเล่ามาคงน้อยนิดนัก หากเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง.. ซึ่งยากจะนำมาเขียนบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบได้อย่างสมบูรณ์.. ซึ่งหากสนใจในเรื่องราวดังกล่าว คงสามารถเข้าไปติดตามรับชม..รับฟังได้ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อไอที โดยเฉพาะ “พิธีการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ..” ที่มีสาระธรรมยิ่ง ซึ่งพระพรหมวชิรากรได้นำพระสงฆ์แสดงไว้.. เพื่อกระทำความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นในการประกอบศาสนกิจในครั้งนี้

สำหรับภาพการบิณฑบาตในยามเช้ากลางเมืองภูเก็ต ของ “พระผู้ว่าฯ” และคณะสงฆ์ จำนวน ๑๖ รูป ท่ามกลางทะเลสีขาว อันเกิดจากความพร้อมเพรียงของชาวภูเก็ตที่ใส่ชุดขาวออกมาใส่บาตร.. คงจะมีให้ชมได้ในโลกของ social media เช่นเดียวกัน.. หากสาธุชนสนใจเพื่อเข้าร่วม “อนุโมทนาสาธุการ” กับชาวภูเก็ต.. ที่มี “พระผู้ว่าฯ” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก!!.

 

เจริญพร

[email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่น่าเรียนรู้ .. ในกระแสความวุ่นวายของโลก!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... ในห้วงสมัยที่สัตว์สังคมเสพติดอยู่แต่วัตถุกามที่ประณีต ละเอียด รุนแรงมากขึ้น ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีชั้นสูง.. จึงได้เห็นอาการของฉันทะ ราคะ นันทิ และตัณหา.. ที่เติบโตยิ่งในวิถีจิต

เกิดอะไรขึ้น!? “เมื่อยอดกฐิน..โรงทาน เป็นใหญ่กว่าผ้ากฐิน”

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... ฤดูกาลทอดกฐินในเดือนสุดท้ายของวสันตฤดู มีคุณค่ายิ่งต่อจิตวิญญาณของชาวพุทธ ที่มีความใส่ใจ พึงใจประกอบการกุศลในเขตพระพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกันทอดผ้ากฐิน ถวายแด่คณะสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่ศรัทธา พร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรม ที่ให้ความสำคัญยิ่งไม่แพ้ผ้ากฐิน โดยเฉพาะ “เงินทอง” เพื่อบำรุงวัดวาอารามทั้งหลาย ที่กลายมาเป็นการเรียกขานว่า “ยอดกฐิน”

ความเข้าใจในการทอดกฐิน .. อานิสงส์ยิ่ง!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ฝนฟ้าชุ่มฉ่ำในยามนี้ แม้จะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลฝน นับเป็นปกติธรรมดาที่คุ้นเคยกันมายาวนานของการดำรงชีวิตในวิถีธรรมชาติแบบบ้านเรา..

รัฐบาลเศรษฐา-เพื่อไทย ต้องเดินหน้า กระจายอำนาจ ปลดล็อก "รัฐรวมศูนย์"

ภาพใหญ่ทางการเมืองหลายบริบทกำลังขับเคลื่อนไปเช่น การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ -การเตรียมผลักดันนโยบายสำคัญๆของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยให้มีผลทางปฏิบัติเช่นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต เป็นต้น ขณะเดียวกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญในทางการเมือง และบางฝ่ายเฝ้ารอดูท่าทีของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน

เรื่อง ถวายผ้ากฐิน .. ที่ควรศึกษา!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖