จบข่าว! 1 ก.ค. 'สปสช.' ลอยแพโควิด-19

สปสช.ออกประกาศเงียบ ตัดเหี้ยนสิทธิโควิด-19 ทั้งเรื่องการตรวจคัดกรอง การเข้ารับบริการ ใครถือบัตรต้องรับผิดชอบเอง

30 มิ.ย.2565 - นายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่น พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

สำหรับประกาศดังกล่าว มีเนื้อหาสำคัญคือให้ยกเลิกประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 และให้ยกเลิกประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ทั้งนี้ประกาศ สปสช.เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 นั้น เนื้อหาสำคัญคือ “ข้อ 5/4 การเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามดุลยพินิจของแพทย์ ในสถานบริการอื่น ให้ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร”

“ข้อ 6/2 อัตราค่าใช้จ่ายที่สถานบริการอื่นได้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามข้อ 5/4 มีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ”

ส่วนประกาศ สปสช. เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2564 สาระสำคัญคือ “ข้อ 5/9 นอกจากการเข้ารับบริการตาม ข้อ 5/4 แล้ว ให้การเข้ารับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามความจำเป็นของผู้มีสิทธิในสถานบริการอื่น ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควรด้วย”

“ข้อ 6/5 อัตราค่าใช้จ่ายที่สถานบริการอื่นได้ให้บริการแก่ประชาชนไทยทุกคนตามข้อ 5/9 มีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอยง' ย้ำโควิด 19 เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก