เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม อ่างเก็บน้ำเสี่ยงน้ำล้น

แฟ้มภาพ

1 ธ.ค.2564 - กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่า พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง จึงขอเน้นย้ำพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้แจ้ง 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และตรัง เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ในช่วงวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 แยกเป็น

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง

พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 90 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บรเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ ระนอง กระบี่ และภูเก็ต

พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 0.50 – 1.00 เมตร ได้แก่ คลองชุมพร คลองหลังสวน คลองสวี จังหวัดชุมพร คลองอิปัน แม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง และน้ำหลากข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 41 ระดับน้ำสูง ประมาณ 0.30 – 0.80 เมตร บริเวณทางน้ำหลากไหลผ่านและจุดตัดคลองหลังสวนและคลองสวี ในเขตพื้นที่อำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.