บังคับใช้แล้วแผนรัฐวิสาหกิจ 5 ปี 2566-2570

'บิ๊กตู่' ในฐานะประธาน คนร.ออกประกาศเรื่องแผน 5 ปีพัฒนารัฐวิสาหกิจและมีผลบังคับใช้แล้ว ระบุกระทรวงและ รสก.ในสังกัดต้องปฏิบัติให้บรรลุตามเป้า

30 พ.ย.2565 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 และได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 277 ง ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับเนื้อหาประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566๖ – 2570 ระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 กำหนดให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงออกประกาศ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566 - 2570 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566 - 2570”

ข้อ 2 แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566 - 2570 มีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดาว์นโหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/277/T_0024.PDF

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดกำหนดการ นายกฯ ลงพื้นที่นครสวรรค์ - พิจิตร 30 ม.ค.นี้ พร้อมลุยทุกภูมิภาค

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ นครสวรรค์- พิจิตร 30 ม.ค.นี้ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - รับฟังปัญหาปชช.โดยตรง นำมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด พร้อมลงพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

หมดท่า!สอท.จ่อคัมแบ็กพปชร.

"บิ๊กตู่" งดจ้อสื่อ ทักทายสวัสดีขอทำงานต่อ "รัฐบาล" พร้อมรับมือศึกอภิปราย 15-16 ก.พ. "อนุชา" มั่นใจนายกฯ ชี้แจงได้ทุกประเด็น "พีระพันธุ์"