'ศักดิ์สยาม' จี้ รฟท. เร่งงานก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟส1

คมนาคม กางแผนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่1 เร็วกว่าแผน 4 สัญญา จี้ รฟท.เร่งผู้รับเหมาในโครงการที่ล่าช้า พร้อมทั้งเร่งแผนทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ขนส่งเชื่อม สปป.ลาว

3 ธ.ค.2564-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ประชุมครั้งที่ 3) ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการเร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น – หนองคาย รวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเหนือและอีสาน

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 3 สัญญา ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 คืบหน้า 62.46% ,ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 คืบหน้า 93.99% ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2  คืบหน้า90.11%  พร้อมทั้งเร่งรัดให้รฟท. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดการก่อสร้าง สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

ทั้งนี้ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 69.88% ,ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 คืบหน้า 92.10%, ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 คืบหน้า 88.82% , ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้า 99.94% ,ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง  82.82% และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 คืบหน้า 82.35%

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าได้สั่งการให้ รฟท.ดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ สปป. ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในไตรมาส2/65 และให้รวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าจากการเปิดให้บริการรถไฟลาว – จีน ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศอย่างไร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาสะพานสีมาธานี ให้ รฟท. จัดทำทางเลือกในการดำเนินโครงการให้ครบถ้วน สำหรับนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น ทางเลือกในการอ้อมเมืองตามแนวคิดของ MR-MAP และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางให้ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะส่วนที่ผ่านตัวเมืองใหญ่ ให้ รฟท. ออกแบบด้วยความรอบคอบโดยให้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ประกอบการพิจารณาด้วยขณะที่การพัฒนาโครงการรถไฟสายใหม่ ให้ รฟท. ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ามีปัญหาในส่วนใดหรือไม่โดยจัดทำเป็นตรวจสอบ (Checklist) หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนทันที