DAD ทุ่มงบศึกษาปั้นพลังงานสะอาด

DAD เตรียมทุ่มงบลุยศึกษาปั้นพลังงานสะอาดผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ขยายผลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปักธงคุ้มค่าระยะยาว เป็นต้นแบบทางเลือกตอบโจทย์เมืองสีเขียว

25 มี.ค. 2567 – นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD Asset Development) เปิดเผยว่า DAD ได้เตรียมศึกษาความเป็นไปได้พลังงานทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จากปัจจุบันที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ โดยเบื้องต้นสนใจพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดเชิงลึกและวางแผนงาน โดยคิดตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ เช่น การวางท่อ และการออกแบบห้องหรืออาคารสำหรับผลิตพลังงาน ที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด และตอบโจทย์การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ส่วนพลังงานที่ได้มาจะนำไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคาร

โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่อาคารธนพิพัฒน์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ DAD ซึ่งมีความพร้อมในหลายด้านและมีศักยภาพสูงในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้เป็นอาคารต้นแบบอาคารพลังงานเป็นศูนย์ Net Zero building ตามแผนยุทธศาสตร์ DAD ระยะ 5 ปี ในด้านการส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเบื้องต้นทางด้านกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซไฮโดรเจน ได้เลือกเทคโนโลยีกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานที่ผลิตมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งเหลือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการในช่วงกลางวันมาผ่านกระบวนการผลิตและกักเก็บเป็นก๊าซไฮโดรเจน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง และมีระบบกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ เพื่อเป็นพลังงานสำรองไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินงาน จึงได้มีการออกแบบลงไปในรายละเอียดเชิงลึกอีกครั้ง หากผลการศึกษาเชื่อมั่นได้ก็จะเริ่มดำเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการรวมกว่า 10 ล้านบาทในระยะ 4 ปี แต่จะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน

“DAD เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องกล้าริเริ่มลงทุนเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาโครงการที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานรัฐด้วยกัน และยังสามารถสร้างกระแสให้เกิดการลงทุนในด้านพลังงานทางเลือก ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การลงทุนเพื่อความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ของสหประชาชาติ” นายนาฬิกอติภัค กล่าว

นายนาฬิกอติภัค กล่าวอีกว่า หากการดำเนินงานปรับปรุงอาคารธนพิพัฒน์ให้เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์ได้แล้ว จากนั้นจะนำไปสู่การขยายผลพัฒนาไปใช้กับอาคารอื่น ๆ ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และขยายผลไปถึงงานพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารอื่นในอนาคตของ DAD เพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร และเพื่อตอบรับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้กับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระราชทาน ส.ค.ส.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายเฉลิมพล ทันจิตต์

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

DAD ก้าวล้ำนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse

อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต คว้ารางวัล BEC Award

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต