บทเรียนจากโควิด สธ.เตรียมปั้น 'นักป้องกันและวิจัย ควบคุมโรคเขตเมือง' ตั้งเป้าปี73 ผลิตได้ 200 คน

29 ก.ย.2565-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวของเขตเมือง และมีชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นเกิดเป็น สังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับพื้นที่ มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค อุปโภค มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางของความเจริญทุกๆ ด้าน ส่งผลให้พื้นที่ เขตเมือง เป็นพื้นที่เปราะบางง่ายต่อการระบาดของโรค ซึ่งยากต่อการวางแผนมาตรการป้องกันควบคุมโรค และการจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน กรมควบคุมโรคจึงจัดตั้ง ศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขึ้น ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ชั้น 13 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนเมือง โดยร่วมกับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดทำแผนงานพัฒนาการอบรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง 10 ปี พ.ศ. 2564-2573 (Training and Research in Urban Disease Control: TR-UDC Program)


ทั้งนี้ เพื่อให้มีนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมอัตลักษณ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะระบาดวิทยาในเขตเมือง ทักษะการใช้ข้อมูลในระดับ Big data ทักษะการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ทักษะการออกแบบนโยบายการวางแผนและการคลังสุขภาพเขตเมือง รวมทั้งทักษะ ทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์เพื่อการควบคุมโรคเขตเมือง นอกจากนี้นำทักษะไปพัฒนาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดการระบบการฝึกอบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระดับประเทศ นับเป็นเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพเขตเมือง เพื่อให้เกิดเป็นนโยบาย และมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ใช้ได้จริง มีการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารที่ดีขึ้น พัฒนาเป็นระบบการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
” ขอขอบคุณนพ.อำนวย กาจีนะ ประธานมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ริเริ่มการก่อตั้งศูนย์ฯนี้ ทั้งนี้ แผนงานฯ 10 ปี มีเป้าหมายผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนาม ปีละ 20 คน ภายใน 10 ปีจะมีถึง 200 คน อันเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ”นพ.ปรีชา กล่าว

นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ได้กล่าวว่า ในระยะแรกของการจัดตั้งศูนย์ฯนี้ สปคม.จะได้ดูแลในการบริหารทรัพยากรและบุคลากร เพื่อให้ศูนย์ฯ ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นพ.ชาโล สาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเริ่มต้นศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะเป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อเป็นสถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Master of Science in Urban Disease Control and Prevention: M-UDC) ในการผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และพัฒนานโยบายและจัดการระบบการฝึกอบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระดับประเทศ ตามแผนงานฯ (TR-UDC program) โดยในปีการศึกษา 2565 ศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และมหาวิทยานวมินทราธิราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Master of Science in Urban Disease Control : M-UDC) ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 1 มีผู้ที่กำลังศึกษา ในหลักสูตรฯ นี้ จำนวน 14 คน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอศิริราชเตือนอย่าการ์ดตกไม่งั้นปีใหม่อาจเจอมาตรการเข้มได้!

หมอนิธิพัฒน์เผยได้ดีใจตัวเลขผู้ติดโควิดลดแค่กว่า 1 เดือน ตอนนี้กลับมาแรงอีกครั้ง แนะให้เข้มงวดตัวเองไม่เช่นนั้นฉลองปีใหม่อาจต้องกลับมาเจอกฎเข้มของภาครัฐอีกรอบ!

ตีปี๊บต่างชาติ ชมเปาะไทยจัดการโควิดเยี่ยม นักลงทุนวางใจขยายฐานเพิ่ม

รองโฆษกรบ. เผย ต่างชาติชื่นชมไทยบริหารจัดการโควิด-19 มีประสิทธิภาพ "บีโอไอ" ชี้นักลงทุนหลายบริษัทมั่นใจเลือกขยายฐานลงทุนในไทยเพิ่ม นายกฯ กำชับดูแลความต่อเนื่องการผลิตอุตสาหกรรม

หัวใจที่เข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ พาประเทศข้ามผ่านวิกฤตการณ์โควิด

นายกฯ กล่าวเนื่องใน “วันแพทย์” ปี 65  ชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่อุทิศตนปฏิบัติภารกิจในการรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ จนประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ