ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 'เรือประมง' ที่ถูกใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย

29 ก.ย.2565 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 12)

ด้วยได้รับรายงานจากกรมประมงว่ามีเรือประมง จำนวน 8 ลำ ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเรือประมงดังกล่าวถูกใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 116 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เรือประมงตามรายชื่อท้ายประกาศนี้เป็นเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๒ กำหนดระยะเวลาห้ามใช้เรือประมงตามข้อ ๑ ทำการประมงเป็นเวลาห้าปีนับแต่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

T_0001

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ 3 รัฐมนตรีใหม่แล้ว 'ธนกร' ผงาด รมต.ประจำสำนักนายกฯ

ในหลวงโปรดเกล้าฯ 3 รัฐมนตรีใหม่แล้ว 'นริศ' มาตามโผ ส่วนค่ายสมุทปราการได้เก้าอี้สมใจ 'ธนกร' ผงาดนั่งเก้าอี้ รมต.ประจำสำนักนายก

บังคับใช้แล้วแผนรัฐวิสาหกิจ 5 ปี 2566-2570

'บิ๊กตู่' ในฐานะประธาน คนร.ออกประกาศเรื่องแผน 5 ปีพัฒนารัฐวิสาหกิจและมีผลบังคับใช้แล้ว ระบุกระทรวงและ รสก.ในสังกัดต้องปฏิบัติให้บรรลุตามเป้า