ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง หลายกระทรวง

5 ต.ค.2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ การแต่งตั้งโฆษก อว. (ฝ่ายการเมือง) และโฆษก อว. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเนื่องจากนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง โฆษก อว. ได้ลาออกจากตำแหน่งโฆษกอว.

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาลและการประสานงานเชื่อมโยงกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงอื่น ๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อว. จึงได้แต่งตั้ง นายดนุช ตันเทอดทิตย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว. เป็น โฆษก อว. (ฝ่ายการเมือง) คำสั่งที่ 118/2565 เรื่องแต่งตั้งโฆษก อว. (ฝ่ายการเมือง) ลงวันที่ 6 กันยายน 2565

และนายศุภชัย ปทุมนากุลรองปลัด อว. เป็นโฆษก อว. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) [คำสั่งที่ 120/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก อว. (ฝ่ายข้าราชการประจำ) ลงวันที่ 15 กันยายน 2565]

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปรักษาราชการแทนหรือไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติให้รับโอน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อยู่ระหว่างขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายนรุตม์ ธัญวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1. นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3. นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายโฆสิต สุวินิจจิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. นายสิทธิพร หาญญานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่1

2. นายธรณินทร์ สิริพัฒโนดมสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่2

3. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่ 3

4. นายสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่ 4

5. นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงแรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านนิติศาสตร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสุข ตรวจเข้มแพลตฟอร์มออนไลน์ห้ามเปิดให้ขายช่อดอกกัญชา

สาธารณสุขตรวจเข้มเตือนแพลตฟอร์มค้าออนไลน์ห้ามเปิดให้ขายช่อดอกกัญชา ด้านกรมการแพทย์เผยผลศึกษาใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยระบบประสาทเห็นผลช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นายกฯพอใจส่งออกข้าว 10 เดือนโต 33% เอกชนเชื่อทะลุเป้า

นายกรัฐมนตรีพอใจส่งออกข้าวไทย 10 เดือนแรก 6.2 ล้านตัน โตร้อยละ 33 เอกชนคาดทะลุเป้า 7.5 ล้านตัน ชี้สัญญาณบวกทั้งตลาดและราคา ด้านพาณิชย์เคาะราคากลางประกันรายได้งวดที่8 โอนเงินส่วนต่างภายใน 8 ธ.ค.นี้

ครม.อนุมัติงบกลาง 540 ล้าน จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 540 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ

นายกฯมั่นใจเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกส่งผลดีต่อภาคท่องเที่ยวทันที

นายกฯมั่นใจผลจากการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกจะส่งผลบวกภาคท่องเที่ยวทันที แนะผู้ประกอบการรักษาคุณภาพบริการสร้างความประทับใจ พร้อมพิจารณามาตรการสนับสนุน

รัฐบาลชวนประชาชนติดตามผลดำเนินงานไทยรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามผลดำเนินงานไทยและนานาประเทศร่วมมือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวที COP 27