ลุยเต็มสูบความเป็นกลางทางคาร์บอนรัฐบาลเคาะให้เอกชนปลูกสวนป่า!

รัฐบาลเร่งนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าหนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เปิดทางเอกชนเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกสวนป่า สร้างสมดุลการฟื้นฟูควบคู่ใช้ประโยชน์

06 ต.ค.2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนแผนงานทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศระหว่างการเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2565 ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าตามกฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ควบคู่กับฟื้นฟูทรัพยากรธรรมป่าที่เสื่อมโทรมโดยเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนได้ดังกล่าว ครม. ได้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2533 ที่ให้ระงับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชนไว้ชั่วคราว และมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2535 ที่กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าในลักษณะที่เป็นข้อจำกัด

อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ได้กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน เพื่อป้องกันการบุกรุกและการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งผู้ขอเข้าทำประโยชน์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ จะมี พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สวนป่า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 กำกับเพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนให้กว้างขวาง มีการรองรับและคุ้มครองสิทธิในการทำไม้ที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่า สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไร่มาเป็นการทำสวนป่าจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุม ครม. แล้วว่าการให้ภาคเอกชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าตามกฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีปัญหาความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง เกิดการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรอย่างสมดุล เพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอน สามารถนำมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้ในระยะยาว” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ พอใจตัวเลขเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ต.ค.โตต่อเนื่อง

นายกฯ พอใจรายงานเศรษฐกิจภูมิภาคดีทุกด้าน ผลจากการท่องเที่ยวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค

เช็กชื่อ! ครม. ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง 'นิศากร' ภรรยาปลัดดีอีเอส ขึ้นผู้ว่าฯพัทลุง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

หน่วยงานคมนาคม เร่งแก้ไขปัญหาความแออัดท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย

รองโฆษกรัฐบาล เผย หน่วยงานคมนาคม เร่งแก้ไขปัญหาความแออัด ท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย หลังเอเปก-ไฮซีซัน ตามข้อสั่งการนายกฯ

รัฐบาลคุย รพ.มะเร็งระดับโลกเลือกไทยเป็นฐานการวิจัยและผลิตยา!

รองโฆษกรัฐบาลเผยโรงพยาบาลโรคมะเร็งระดับโลกในญี่ปุ่น เลือกไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยยาและการรักษาผู้ป่วยด้วย Telemedicine ของเอเชีย

'รัชดา' ยกข้อมูล 3 บริษัทจัดอันดับตบหน้าพวกไม่หวังดีมั่วนิ่มเรื่องเศรษฐกิจ

รองโฆษกรัฐบาลตำหนิกลุ่มผู้ไม่หวังดี หยุดให้ข้อมูลมั่ว เผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด JCR ปรับเพิ่มความน่าเชื่อถือไทยจาก A- เป็น A เสถียรภาพ

'ทิพานัน' ถอนหงอก 'แม้ว' หน้าไม่อายโหนม็อบเด็กด้อยค่าเอเปก

'ทิพานัน' โชว์ผลลัพธ์เอเปกสร้างโอกาสทองสตาร์ตอัพ-เอสเอ็มอีไทย ต่อยอดโตระดับโลก สวน 'ทักษิณ' โหนกลุ่มผู้ชุมนุมด้อยค่าเอเปกอย่างหน้าไม่อาย