'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้

02 ก.พ.2566 - ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 23 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนาม

สำหรับเนื้อหาประกาศดังกล่าวระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแจ้งรายชื่อกรรมการนโยบายพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไท ยแล้ว แต่เนื่องจากมีกรรมการนโยบายที่ครบวาระดำรงตาแหน่ง จึงจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่
ในส่วนของกรรมการนโยบายที่ครบวาระดารงตำแหน่ง บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและแจ้งรายชื่อมาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

1.นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ กรรมการด้านกิจการสื่อสารมวลชน

2.นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการด้านกิจการสื่อสารมวลชน

3.รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร

4.รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี กรรมการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ในการนี้ ให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ว่าที่นายกรัฐมนตรี’ ในมุมมองนักเขียนรางวัลซีไรต์

ประเทศไทยมีนักการเมืองที่ดีหลายคน​ แต่ความดีในสนามเลือกตั้งนั้นใช้ได้ไม่มากนัก​ มันสู้กระแส​ กระสุน​ กระสันไม่ได้​ จึงต้องอาศัยโชคช่วย

เลือกตั้งยุคย้ายขั้ว-สลับข้างชิงจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้า 14 พฤษภา.ประชาชนคือผู้ตัดสิน

ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย กกต.กำหนดวันเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566