ป.ป.ช. ตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 รองเลขาธิการ - 5 ผู้ช่วย

26 พ.ย.2564 - รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (กปปช.) ได้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 และ นายประทีป จูฑะศร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ กปปช.ยังได้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายบุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านการป้องกันการทุจริต 2. นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลัง เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน 3.นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1 เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5

4.นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 และ 5. นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9