คทช. ไฟเขียว! แก้ที่ดินทำกินทับซ้อน 'อุทยานทับลาน'

10 มี.ค. 2566 – เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาล คทช. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ปัญหามีความซับซ้อนหลายเรื่อง แต่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำงานให้เร็วแต่ต้องไม่ผิดพลาด และร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังมีอยู่ ให้ประชาชนได้มีทำกินที่ถูกต้องในการสร้างอาชีพและรายได้ มุ่งให้ประชาชนอยู่รอด ปลอดภัย พอเพียง และยั่งยืน นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนมีความสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุม คทช. มีมติเห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ไม่ชัดเจน ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และเร่งรัดดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจน ส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ที่กันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินตามแนวทาง คทช. โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ ส่วนพื้นที่ผนวกเพิ่มเป็นอุทยานประมาณ 110,000 ไร่ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ครม. ต่อไป

รวมทั้งที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1.เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 75,675 ไร่ ให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ที่คงสภาพป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 12,688 ไร่ ให้กรมป่าไม้เร่งรัดดำเนินการเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจนต่อไป

2.เห็นชอบการมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่รับมอบจากกรมป่าไม้ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุที่รับมอบ ร่วมกับกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ โดยตรวจสอบและจำแนกกลุ่มราษฎร ประกอบด้วย ราษฎรรายเดิมที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ราษฎรที่อยู่มาก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ และจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และรักษาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

3.เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่ที่ตรวจยึดดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสิทธิบุคคลในพื้นที่ที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ คทช. กำหนด และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'จตุพร' ชี้ 'บิ๊กตู่' ไปได้ดีแล้ว ยากรีเทิร์นนายกฯ ฟันธง 'เศรษฐา' อยู่ไม่ยืด

'จตุพร' ชี้ 'บิ๊กตู่' ไปได้ดีเป็นองคมนตรี ปิดฉากการเมืองยากกลับเป็นนายกฯ ในสถานการณ์พิเศษอีก ฟันธง 'เศรษฐา' อยู่ไม่ได้ เหตุก่อวิกฤตเอง ขึงขังตวาดอธิบดีDSI แต่ไม่กล้าปกป้อง

'เทพไท' แต่งเพลง 'สดุดีลุงตู่' ยินดีกับองคมนตรีคนใหม่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ”สดุดี ลุงตู่“ ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรีคนใหม่