โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศาสตราจารย์' จำนวน 11 ราย

2 มิ.ย.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๕ ราย ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์ชิษณุ พันธุ์เจริญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑. รองศาสตราจารย์อัญชนา ประเทพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเวศวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์การุณ ทองประจุแก้ว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์อัญชลี สารรัตนะ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน ๖ ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์อำไพรัตน์ อักษรพรหม สังกัดสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สังกัดสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์สมลักษณ์ จึงสมาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

มาเที่ยวได้เลย ราชกิจจาฯ ประกาศฟรีวีซ่า 'จีน-คาซัคสถาน'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

นักวิชาการ เสียดาย 'แจกเงินดิจิทัล' งบมหาศาล 5.6 แสนล้าน ทำไทยเสียโอกาสในระยะยาว

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เขียนลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ต้นทุนของนโยบายเงินดิจิตัลไม่ใช่เพียง 5.6 แสนล้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำแถลงนโยบาย ครม.เศรษฐา ทวีสิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖