ศาลปกครอง-สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนาม MOU

13 ธ.ค. 2564 - ที่ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงาน ศาลปกครอง และ พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวว่า สำนักงานศาลปกครองมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนอันเกิดจากกระทำของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ทั้งสองหน่วยงานจึงมีภารกิจที่สอดคล้องและมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสังคม จึงได้เห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเรื่องร้องเรียน ของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อมูลคดีปกครอง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองและแนวทาง การปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาของศาลปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ อีกทั้งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยมีแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคดีปกครอง การพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและงานวิชาการ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งงานด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานด้วย

ด้านเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงาน ศาลปกครอง ได้ตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญของภารกิจการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม และส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของศาลปกครองร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการของ ทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการทำหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นักกฎหมาย' สอนมวย 'เรืองไกร' แจ้นร้องศาลปกครอง อ้าง 'ยุบสภา' ไม่ชอบกม.

'ดร.ณัฎฐ์' มือกฎหมายมหาชน ตอกกลับ 'เรืองไกร' เหตุผลในการยุบสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สอนมวยควรศึกษารัฐธรรมนูญอย่างถ่องแท้ ไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ฟ้องเพิกถอนต่อศาลปกครองสูงสุด

เสียววาบ! 'เรืองไกร' ร้องศาลปกครอง 'บิ๊กตู่' ยุบสภา มิชอบ เพราะ 'ไม่มีเหตุการณ์'

ที่ศาลปกครอง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจาก

จบข่าว! กกต. ทุบโต๊ะแบ่งเขตเลือกตั้ง ยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว ไม่แก้ไขตามฝ่ายการเมือง

ในการประชุมด่วนของกกต.เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากรณีฝ่ายการเมืองท้วงติงการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร รวมถึงนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง มีรายงานว่า กกต.เห็น

'อรรถวิชช์' ร้องศาลปกครอง เพิกถอนแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.กทม. รวมแขวงข้ามเขตทำปชช.สับสน

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง​ ขอให้พิจารณาวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วน เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง​ โดยนายอรรถวิชช์​ กช่าวว่า พระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 27(1)