อสส. ตั้งแล้ว! ทีมโฆษกอัยการชุดใหม่

‘อสส.’ เซ็นตั้งเเล้วทีมโฆษกอัยการชุดใหม่ ‘ประยุทธ’ ผงาดโฆษก ‘วัชรินทร์’ อัยการเอฟบีไอนั่งรองเบอร์ 1 ดึงมือดีความรู้รอบด้านร่วมทีม

2 ต.ค. 2566 – นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่งอัยการสูงสุด ออกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 2183 /2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ความว่า เนื่องจากคณะโฆษกตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1761/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ลงวันที่ 4 ต.ค.65 2565 และคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1986/2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 ด.ย. 66 ได้มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายหลายตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้และความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และถูกตรวจสอบได้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1761/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ลงวันที่ 4 ต.ค. 65 และคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 1986/2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 ก.ย.66 และแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบคณะโฆษกดังนี้

1.นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เป็น โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

2.นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

3.นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายแผนและช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

4.น.ส.นาถสินี ยุติธรรมดำรง รองเลขานุการอัยการสูงสุดเป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

5.นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีพิเศษ เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

6.นายจิตภัทร พุ่มหิรัญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

มีอำนาจหน้าที่ 1กำหนดแนวทางการสื่อสารองค์กร ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดในเชิงรุกและเชิงรับโดยให้สอดคล้องกับนโยบายอัยการสูงสุด แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอัยการสูงสุด 2.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ โครงการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

3.แถลงข่าวและชี้แจงข้อมูลต่างๆ ในนามสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์ในทุกกรณีตามความเหมาะสม โดยละเว้นการตอบโต้ทางการเมืองและการชี้แจงที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง เกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.รับฟังข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นจากประชาชนหรือสื่อมวลชน เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 5.ติดตาม รวบรวม และตรวจวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดโดยเฉพาะข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสำนักงานอัยการสูงสุด 6.วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขต่ออัยการสูงสุด รวมทั้งดำเนินการแก้ไขผลกระทบตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ให้ติดตามผลการแก้ไขเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว ผ่านการตรวจติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำรายงานข่าว พร้อมบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด และรายงานอัยการสูงสุดทราบทันที

7.ประสานงานเชื่อมโยงกับสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ในการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 8.ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถเชิญพนักงานอัยการ หรือผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานอัยการสูงสุด มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือให้ส่งข้อมูลและข่าวสาร และให้หน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อได้รับการร้องขอ

9.การขอใช้อัตรากำลัง งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้สัมฤทธิ์ผล ให้พิจารณาเสนออัยการสูงสุด ตามเหตุผลและความจำเป็น 10.ให้สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนงานของคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด 11.แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อร่วมดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม 12.รายงานการดำเนินการให้อัยการสูงสุดทราบ 13.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับทีมโฆษกอัยการชุดนี้มีความโดดเด่น เนื่องจากมาจากผู้มีความรู้ความสามารถสังกัดสำนักงานคดีสำคัญเเละเคยมีประสบการณ์ในการเป็นทีมโฆษกในอดีตมาก่อน อย่างเช่น นายประยุทธ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทเป็นที่รู้จักในฐานะรองโฆษกอัยการฯ ที่โดดเด่น โดยนั่งตำเเหน่งในทีมโฆษกมายาวนานถึง7 ปีซ้อน การที่มารับหน้าที่ขึ้นเป็นโฆษกตัวจริงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาในช่วงที่เคยเป็นรองโฆษกฯ รับหน้าที่เเถลงคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเเละคดีใหญ่สะเทือนขวัญ สำคัญหลายคดี ให้กับสื่อมวลชนเเละประชาชนเข้าใจชัดเเจ้ง

รวมถึงมีบทบาทการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นอย่างมาก ได้รับไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริหาร เพราะสำนักงานคดีพิเศษเป็นสำนักงานที่รับพิจารณาสำนวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ และคดีป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน หรือปปง.ซึ่งรวมถึงคดีการเมืองเเละการชุมนุมของม๊อบการเมืองต่างๆสำนักงานดังกล่าวจึงมีบทบาทสำคัญ ที่สำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการที่ผ่านมานายประยุทธได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.อ.ด้วยคะเเนนสูงที่สุดในครั้งนั้น เป็นคนที่มีความนิยมในหมู่อัยการสายต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน จนได้ฉายานักรบภูธร

โดยจบหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดหลายจังหวัด สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการอยู่ 4 ปี ก่อนจะเลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านอาคารและที่ดินของสำนักงานอัยการสูงสุด ยังได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ของกระทรวงยุติธรรม และเป็นประธานพัฒนากฎหมายและอนุกรรมการพัฒนากฎหมายของหน่วยราชการอีกหลายคณะ

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ถือเป็นรองอธิบดีสำนักงานสอบสวนเบอร์ 1นายวัชรินทร์ เป็นอัยการมือสอบสวน ฝีมือดี จบหลักสูตร วปอ.62 บยส.27 มีผลงานสมัยอยู่สอบสวนลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนลุยคดีปล้นปืน ได้รับคำสั่งให้ร่วมสอบสวนคดีสำคัญหลายคดีจำนวนมาก อาทิคดีฟอกเงิน สหกรณ์รถไฟ, คดีรถหรู, เสาไฟกินรี, คดีสหกรณ์จุฬาฯ, เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษคดีโครงการจัดซื้อรถซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกแบบอัตโนมัติ, โครงการจัดซื้อรถซ่อมถนนและปูพื้นยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) น่าน กับโครงการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นยางแบบอเนกประสงค์ อบจ.สระแก้ว ที่อาจผิดฮั้วประมูล ยังไปเป็นที่ปรึกษา สปสช. ในช่วงวิกฤติสถานการณ์โควิด ซึ่งช่วงนั้นมีการร้องตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าคณะทำงานอัยการ ร่วมสอบเครือข่าย ตุน มิน ลัต ที่เกี่ยวพันถึง สว.ชื่อดัง เเละเป็นหัวหน้าชุดคดีเรียกเงิน 140 ล้าน เเละล่าสุดได้รับคดีนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนกสั่งการสังหารโหดสารวัตรทางหลวงในบ้านตัวเอง เคยได้รางวัลอัยการดีเด่น จบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐอเมริการุ่นเดียวกับอดีตอธิบดีดีเอสไอ นอกจากเรื่องงานสอบสวน ในงานวิชาการ มีดีกรีเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเเละบรรยายวิชากฎหมายให้หน่วยงานต่างๆมีลูกศิษย์เป็นตำรวจเเละพนักงานสอบสวนให้ความเคารพรักเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายแผนและช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นอัยการชื่อดังอีกคนที่มีบทบาทในการอธิบายให้ความรู้ข้อกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านนายการทีวีเเละข่องทางอื่นๆ

เเละยังมี น.ส.นาถสินี ยุติธรรมดำรง รองเลขานุการอัยการสูงสุด ที่ครั้งนี้ได้เข้ามาร่วมทีมโฆษกครั้งแรก โดยเป็นบุตรสาวนายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุดเเละประธานคณะกรรมการอัยการที่มาจากการเลือกตั้งของอัยการ สำหรับ น.ส.นาถสินี ได้เกียรตินิยมดีมาก นิติศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ 1 ของรุ่น เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุดไปศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยอยู่สำนักที่ปรึกษากฎหมายมีความเชี่ยวชาญเรื่องข้อสัญญาหารือเเละต่างประเทศ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนล่า 'เเป้ง นาโหนด' หากหนีไปอินโดฯ โฆษกอัยการยัน มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน รอตร.ชี้เป้า

กรณีปรากฎรายงานข่าว นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ แป้ง นาโหนดหลบหนี จำเลยต้องโทษคำพิพากษาของศาลจังหวัดพัทลุง ที่หลบหนีการคุม

จัดหนักอาชญากรข้ามชาติ 'อสส.' ตามติดริบทรัพย์คืน วางเครือข่ายคลุม 28 ประเทศ

อสส.ยกระดับกฎหมายผนึก 28 ประเทศเครือข่ายภูมิภาคแปซิฟิก ตามติดริบทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ กระทำความผิดข้ามแดน

ระเบียบใหม่! ก.อ. เห็นชอบหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายอัยการล็อตใหญ่

นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกสารเเจ้งถึงอัยการทั่วประเทศ ว่าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมามีการประชุม ก.อ. นัดพิเศษ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างผ่านร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

'อัยการบอย' เข้ากทม.รายงานตัวแล้ว หลัง อสส.สั่งย้ายด่วนกรณีเสี่ยเเป้งพาดพิง

นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดลงนามคำสั่งย้ายนายพงศ์พิพัฒน์ เกิดเทพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดสงขลา (อัยการบอย) มาประจำที่สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุดระหว่างกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานวิชาการ

'อสส.' ชี้ขาด! ฟ้อง 8 จำเลยชุดตร.อุ้มรีดเงิน 'จรวด' โดนข้อหาหนัก นัดส่งตัวฟ้อง22 ธ.ค.นี้

อสส.ชี้ขาดฟ้อง 8 จำเลยชุดตำรวจอุ้มรีดเงิน 'จรวด' ต่อศาลปราบทุจริตภาค9 โดนข้อหาหนัก ผิด ม.157 อุ้มกรรโชกทรัพย์ เชื่อมโยงคดี 'เสี่ยแป้ง'ปล้นทรัพย์ นัดส่งตัวฟ้อง22 ธ.ค.นี้

สำนวนฟ้อง 'แป้ง นาโหนด' ถึงมือ อธ.อัยการวิชาการแล้ว เชื่อใช้เวลาตรวจสอบไม่นาน

นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบกรณีปรากฎคลิปนายเชาวลิต ทองด้วง หรือเสี่ยแป้ง นาโหนดที่มีการพาดพิงพนักงานอัยการชื่อบอยที่เคยเป็นผู้ต้องหาร่วมกับนายเชาวลิต เเต่อธิบดีอัยการภาค9