ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบเพิ่มเงินพิเศษผู้ปฏิบัติงานข่าวกรอง

8 ม.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองพ.ศ. 2564

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวกรอง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาพแวดล้อมและภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ปราศจากอคติและสิ่งจูงใจจากภายนอก รวมทั้งการมีวินัยทางการข่าวกรองและการรักษาความลับของทางราชการ จึงเห็นควรกำหนดให้มีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายว่าด้วยการข่าวกรองแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติพ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

ด่วน! มติ 8:1 ศาล รธน.ชี้ พ.ร.ก.ขยายเวลาใช้กฎหมายอุ้มหายไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ออก พ.ร.ก.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ชี้ กม.ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 ก.พ.2566