ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้เรียกสตรี แม้มิได้สมรส ได้รับเครื่องราชฯว่า 'ท่านผู้หญิง-คุณหญิง' ตามลำดับชั้น

5 มี.ค.65- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า


โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยระลึกถึงพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุรุษและสตรี ผู้มีความจงรักภักดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า นับเป็นผู้ได้รับเกียรติยศจากองค์พระมหากษัตริย์ สมควรได้รับการยกย่องแม้มิได้สมรส

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” และให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง”


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565


ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ก.ข้องใจบริษัทยื่นซองกู้ ร.ล.สุโขทัยมีชื่อหลังบ้านบิ๊กกองทัพเอี่ยว!

'เด็กก้าวไกล' แฉพิรุธบริษัทยื่นซองประมูลโครงการกู้เรือหลวงสุโขทัยที่จมบาดาล 200 ล้านบาทพันหลังบ้านบิ๊กกองทัพ

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแด่ 'อังเกลา แมร์เคล'

วันจันทร์นี้ อังเกลา แมร์เคล-อดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี จะเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีชั้นสูงสุด ท่ามก

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้บริหาร'เลสเตอร์' รับพระราชทานเครื่องราชฯ แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ชั้น OBE

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ชั้น OBE จากพระราชินีอังกฤษเนื่องในวันพระราชสมภพในปี 2022

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 236,955 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจําปี ๒๕๖๔