มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 579 ราย

30 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน ๕๗๙ ราย ดังนี้

๑. นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์

๒. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ด ารงต าแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

๓. นายวรงค์พร จิระภาค ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

๔. นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ด รงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

๕. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

๖. นายกึกก้อง สมเกียรติเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

๗. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

๘. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

๙. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

๑๐. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา