ส.ว. ไฟเขียว 'วรพจน์ วิศรุตพิชญ์' นั่งปธ.ศาลปกครองสูงสุด พร้อมเห็นชอบ 3 ตุลาการ

16 ส.ค.2565 - ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

โดยเป็นการประชุมลับและลงคะแนนลับให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 188 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ คะแนน 4 และไม่ออกเสียง 7 คะแนน จึงถือว่านายวรพจน์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่ จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ การคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ สืบเนื่องจาก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานคนปัจจุบัน มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 21 วรรค 1 (3) ประกอบมาตรา 31 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

สำหรับประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานนั้น นายวรพจน์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2519-2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2544-2548 อธิบดีศาลปกครองกลาง

พ.ศ. 2549-2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พ.ศ. 2553-2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

พ.ศ. 2558-2559 ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ขณะเดียวกันในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยเป็นการประชุมลับและลงคะแนนลับให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 3 คนคือ 1.นายสมชาย กิจสนาโยธิน 2.นายบรรยาย นาคยศ และ 3.พล.ท.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ

ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏว่า สำหรับนายสมชาย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 189 ต่อ 2 คะแนน และไม่ออกเสียง 9 คะแนน จึงถือว่านายสมชัย ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่

ขณะที่ นายบรรยาย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 189 ต่อ 2 คะแนน และไม่ออกเสียง  9 คะแนน จึงถือว่านายบรรยาย ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่

ส่วนพล.ท.สุรพงศ์ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 192 ต่อ 0 คะแนน และไม่ออกเสียง 8 คะแนน จึงถือว่าพล.ท.สุรพงศ์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน 1 ใน 3 ตุลาการเสียงข้างน้อย 'นายกฯประยุทธ์' สิ้นสุดลง นับแต่ 24 ส.ค.2565

จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 เสียง ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

เผยเลขาฯวุฒิสภา ยืนยัน 'ส.ต.ท.หญิง' บินต่างประเทศพร้อม ส.ว.ฉาว

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ที่เกี่ยวพันธ์กับ ส.ต.ท.กรศศิร์ บัวแย้ม ว่า ขอขอบคุณ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ที่ตอบกลับข้อสงสัยหลายเรื่องของตนเป็นเอกสารหนา 2 นิ้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญว่าการเดินทางของ

ศาลนัดลงมติ กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้ดำรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ศาลเพิกถอนมติปลด 'สมชาย วงศ์สวัสดิ์' ออกจากราชการ โวลั่นได้ความยุติธรรมคืนมา

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 39/2552 ลงวันที่ 21ม.ค. 52 ที่ลงโทษปลดนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในขณะนั้นออกจากราชการ รวมทั้งเพิกถอนมติการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19ธ.ค. 51 เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

‘ส.ว.สมชาย’ สะกิดเตือน อย่าหลงทางเอกสารหลุด ของขบวนการคว่ำเรือ

ส.ว.สมชาย เตือนอย่าหลงทางกับดราม่าเอกสารหลุดของขบวนการคว่ำเรือ บทบัญญัติรธนสำคัญกว่าบันทึกความเห็นรายบุคคล คำวินิจฉัยของศาล ที่ 5/2561 ระบุว่า ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า

'วัชระ' เปิดข้อมูล 'กรศศิร์' ร่วมกรรมาธิการ ทั้งสนช.-ส.ว. รวม 4 คณะ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือถึงน.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา