โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 44 นาย

11 พ.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 44 นาย ดังนี้

1. พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันเอก
2. พันโท มัชฌิม เชาวน์สังเกต เป็น พันเอก
3. พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันโท
4. พันตรีหญิง ศิริพร ค านนท์ เป็น พันโทหญิง
5. ร้อยเอก ชวิน แน่นหนา เป็น พันตรี
6. ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น พันตรี
7. ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันตรี
8. ร้อยเอก ฉัตรชัย จันทราภิรมย์ เป็น พันตรี
9. ร้อยเอก เรวัตร วงษ์ตา เป็น พันตรี
10. ร้อยเอก ชินพันธ์ เจริญ เป็น พันตรี
11. ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น พันตรี
12. ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันตรีหญิง
13. ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์ เป็น พันตรีหญิง
14. ร้อยเอกหญิง มาลี มงคล เป็น พันตรีหญิง
15. ร้อยโท ปพลทนัย ก าบังภัย เป็น ร้อยเอ
16. ร้อยโท อเนชา สาแช เป็น ร้อยเอก
17. ร้อยโท เขมชาติ เวชชนะมงคล เป็น ร้อยเอก
18. ร้อยโท ภูวิช ภักดีรักษ์ เป็น ร้อยเอก
19. ร้อยโท ปรีดี บริสุทธิ์ เป็น ร้อยเอก
20. ร้อยโท พฤทธิพงศ์ พันหลง เป็น ร้อยเอก
21. ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็น ร้อยเอก
22. ร้อยโท ปริญญา ตอนศรี เป็น ร้อยเอก
23. ร้อยโท ศุภณัฐ จาฏามระ เป็น ร้อยเอก
24. ร้อยโท เจษฎา บุญทอง เป็น ร้อยเอก
25. ร้อยโท โตน ขาวหนูนา เป็น ร้อยเอก
26. ร้อยโท สุขุมาล วิไลรัตน์ เป็น ร้อยเอก
27. ร้อยโท ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์ เป็น ร้อยเอก
28. ร้อยโท สราวุฒิ จันทวงค์ เป็น ร้อยเอก
29. ร้อยโทหญิง เถาวัลย์ วานิชชาชีวะ เป็น ร้อยเอกหญิง
30. ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยเอกหญิง
31. ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยโท
32. ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยโท
33. ร้อยตรี ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยโท
34. ร้อยตรี วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยโท
35. ร้อยตรี ภูชิชย์ หม่องค า เป็น ร้อยโท
36. ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยโท
37. ร้อยตรี ชินรัตน์ ชินเสนา เป็น ร้อยโท
38. ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน เป็น ร้อยโทหญิง
39. จ่าสิบเอก ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยตรี
40. จ่าสิบเอก คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยตรี
41. จ่าสิบโท อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยตรี
42. จ่าสิบโท ยุทธพล ภูบัวค า เป็น ร้อยตรี
43. จ่าสิบตรี ชัชชัย เฉยภัย เป็น ร้อยตรี
44. จ่าสิบตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้

นายกฯ มอบเหล่าทัพ ถ่ายทอดพระราชดำรัสในหลวง ให้กำลังพลเป็นแนวทางทำงาน

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ