ในหลวง ทรงเปิดอาคาร 'มหิตลาธิเบศร'

ในหลวง ทรงเปิดอาคาร “มหิตลาธิเบศร” อาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรกของไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข 

20 พ.ย.2565 – เมื่อเวลา 18.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช กับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ณ อาคารมหิตลาธิเบศร  กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารมหิตลาธิเบศร  และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช

พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “มหิตลาธิเบศร” ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นสมเด็จพระบรมอัยกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นชื่ออาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภายในอาคารเป็นที่ทำการของ 5 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด รวมทั้งเป็นที่ทำการของหน่วยงานภายใต้แพทยสภา คือ สถาบันมหิตลาธิเบศร ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ นับเป็นอาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้ 

  – ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม  คชินทร  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง และนายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565 

– ผู้มีอุปการคุณในการสร้างอาคารมหิตลาธิเบศร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายสมชาย  เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19  (ชุดตรวจ ATK) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา ที่ปรึกษานายกแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เลขาธิการแพทยสภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังโถงชั้น 1  อาคารมหิตลาธิเบศร   ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงคม และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อวงการแพทย์ สาธารณสุข และการอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงทำให้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานาม พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น 13  ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ป้ายชื่อห้องประชุมวชิรเวช และป้ายสถาบันมหิตลาธิเบศร เสร็จแล้ว เสด็จเข้าห้องประชุมวชิรเวช ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ภายในอาคารมหิตลาธิเบศร ที่ได้รับพระราชทานชื่อ “วชิรเวช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขเสมอมา  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NGOโปรดทราบ ปลัดสธ. ยันย้าย 'นพ.สุภัทร' พ้นผอ.รพ.จะนะ เป็นไปตามระเบียบราชการปกติ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

นายกฯ มอบเหล่าทัพ ถ่ายทอดพระราชดำรัสในหลวง ให้กำลังพลเป็นแนวทางทำงาน

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ไทยติดโควิดใหม่รายสัปดาห์ 627 ราย ดับ 44 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มกราคม 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 627 ราย

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายตรุษจีน 2566

เวลา  15.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2566

เด็กภูมิใจไทยชงยุบสภาเหตุล่มบ่อย 'ผลาญงบ-เสียเวลา'

'สิริพงศ์' จี้ยุบสภา เหตุล่มบ่อยอัดผลาญงบมหาศาล บี้ฝ่ายค้าน-รัฐบาลเข้าประชุม เตรียมเดินหน้าผลักดันกฎหมายกัญชา หาเสียงรอบหน้า หากไม่ผ่านวาระ 3

ไทยติดโควิดใหม่รายสัปดาห์ 969 คน ดับ 65 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (รายสัปดาห์) 969 คน เฉลี่ยวันละ 138 คน