โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'อุดม รัฐอมฤต' เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


31 ม.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 21 ต.ค. 2556 นั้น ต่อมา นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง 

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายอุดม รัฐอมฤต ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม รัฐอมฤต เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

อุดม รัฐอมฤต แฟ้มภาพ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน